Thứ sáu,  12/07/2024

Bộ đội Biên phòng làm theo tấm gương Bác Hồ

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh giúp đồng bào dân tộc dao xây dựng đời sống văn hóa mới.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vươn lên hoàn thành nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức học tập nghiêm túc về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Qua học tập, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và giá trị to lớn của cuộc vận động, những tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng những biện pháp phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới....

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh giúp đồng bào dân tộc dao xây dựng đời sống văn hóa mới.
Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức học tập nghiêm túc về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Qua học tập, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và giá trị to lớn của cuộc vận động, những tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng những biện pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, hình thức phong phú để thực hiện các nội dung của cuộc vận động, như: lấy ý kiến đóng góp của quần chúng và cấp ủy nơi cư trú, nơi công tác cho cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt chi bộ thảo luận về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông báo các ý kiến đóng góp cho cán bộ, đảng viên và thảo luận kế hoạch thực hiện cuộc vận động của từng đảng viên; tổ chức họp các tổ chức quần chúng trong đơn vị để thông báo kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, kết hợp hướng dẫn quần chúng xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp, các tổ chức quần chúng; bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tham gia thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương. Phát động đợt thi đua đặc biệt và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập nghiêm túc chuyên đề: “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương và đề cao trách nhiệm, xây dựng đạo đức quân nhân cách mạng trong BĐBP”. Các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng tọa đàm, thảo luận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP. Biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động về kết quả thực hiện cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng ở T.Ư, địa phương và trong đơn vị. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc báo, nghe đài, xem truyền hình các nội dung phản ánh kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở T.Ư và các địa phương; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, thông báo chính trị – thời sự, sinh hoạt văn hóa, tinh thần. Nhiều đơn vị đã xây dựng các tiết mục văn nghệ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; trong các chương trình văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; kẻ vẽ nhiều pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc vận động trong đơn vị.

Trên cơ sở sáu nội dung lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Dựa vào dân, tận tụy với dân; Khắc phục khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; Cảnh giác, mưu trí dũng cảm; Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; Thực hiện liêm, chính, kiệm, cần, lãnh đạo, chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa thành quy định tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng sát với tình hình đơn vị, để mọi người rèn luyện, phấn đấu. Trên cơ sở hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm với tập thể để đánh giá tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế làm việc, quy chế ứng xử văn hóa và duy trì thực hiện nền nếp, hiệu quả, thể hiện tinh thần dân chủ, công bằng, văn minh. Hằng năm, căn cứ nội dung các chuyên đề học tập, từng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, liên hệ bản thân (có chấm điểm, nhận xét theo Quy chế Giáo dục chính trị); từng người bổ sung đăng ký phấn đấu, làm theo Bác; xác định ý thức, trách nhiệm của bản thân hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ; tổ chức hội nghị cấp ủy cơ sở, họp chi bộ, tọa đàm các tổ chức quần chúng để góp ý vào bản đăng ký của cá nhân và kế hoạch thực hiện của tổ chức đảng, của đơn vị.

Quán triệt chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy BĐBP, Bộ Tư lệnh tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ trì toàn lực lượng, chỉ đạo quyết liệt tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong BĐBP. Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng năng động, sáng tạo triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tập trung vào nhiệm vụ trung tâm, địa bàn trọng điểm, tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Chủ động tham mưu và tích cực tổ chức nhiệm vụ tăng dày, tôn tạo mốc tuyến biên giới Việt Nam – Lào và phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến thật sự ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo. Nhiều kế hoạch, chuyên án, vụ án, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đạt hiệu quả cao. Tham gia phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Nhiều đơn vị nghiên cứu đổi mới cải cách hành chính trong công tác kiểm tra, kiểm soát ở các cửa khẩu biên giới, cảng biển, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chủ trương mở cửa, hội nhập, phát triển của Đảng, Nhà nước với các nước láng giềng và quốc tế. Nhiều đơn vị tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các phong trào “quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới”, xây dựng “cụm dân cư an toàn”, “cụm tàu thuyền an toàn”, “cụm an ninh liên kết”… Đến nay, 30 tỉnh, thành phố đã tham mưu cho địa phương ra chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo thực hiện về “Phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”. Các cơ quan, đơn vị đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. BĐBP các tỉnh, thành phố đã tuyển chọn 427 sĩ quan tăng cường cho 362 xã biên giới, trong đó có hơn 100 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt ở địa phương. Các đơn vị đã tăng cường 150 cán bộ quân y về các xã, khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở 88 phòng khám quân dân y và các trạm y tế của địa phương. Hiện nay, toàn lực lượng đã có 44 mô hình giúp dân phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới, biển đảo cấp tỉnh; 204 mô hình giúp dân phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới, biển đảo cấp đồn.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân tổ chức vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Đến tháng 12-2009, đã có hơn 1.500 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí; cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp hơn 550.000 ngày công, BĐBP cả nước đã xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng 3.640 nhà đoàn kết, 150 công trình dân sinh với tổng trị giá hơn 150 tỷ đồng. Ngành hậu cần BĐBP đã tặng 1.600 bộ chăn, màn cho các hộ được xây dựng nhà đoàn kết. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung chỉ đạo đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai ở huyện Con Cuông (Nghệ An) và dân tộc La Hủ ở huyện Mường Tè (Lai Châu). Tại các địa bàn trên, đã và đang có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP đến giúp địa phương quy hoạch thôn, bản, làm đường, dựng nhà, vệ sinh nơi ăn ở, khám, chữa bệnh miễn phí cho dân, tìm đất phát triển sản xuất, làm thủy lợi nhỏ, dạy chữ cho đồng bào… Đó là những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa với đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo; đồng thời khẳng định những việc làm thiết thực của BĐBP trong “Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ”.

Theo Nhandan.com.vn