Thứ tư,  24/07/2024

HĐND Các huyện Đình Lập, Bình Gia, Hữu Lũng, Văn Quan họp phiên cuối năm 2009

LSO-*Trong 2 ngày 17-18/12/2009, Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khoá 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2004- 2011. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH và quốc phòng - an ninh trên địa bàn năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010; Tình hình và kết quả thu- chi ngân sách; Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,63%. Trong đó ngành nông lâm nghiệp tăng 10,36%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,51%; các ngành dịch vụ tăng 12,47%. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.891,21 ha, đạt 91,78% KH bằng 90,96% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do thời tiết hanh khô và ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 119,4 ha rừng thông cấp tuổi 1,2. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa...

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH và quốc phòng – an ninh trên địa bàn năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010; Tình hình và kết quả thu- chi ngân sách; Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,63%. Trong đó ngành nông lâm nghiệp tăng 10,36%; công nghiệp – xây dựng tăng 13,51%; các ngành dịch vụ tăng 12,47%. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.891,21 ha, đạt 91,78% KH bằng 90,96% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do thời tiết hanh khô và ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 119,4 ha rừng thông cấp tuổi 1,2. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 5 tỷ 933 triệu đồng đạt 109,06% dự toán tỉnh giao bằng 106,61% so với cùng kỳ, chi ngân sách ước trên 83 tỷ đồng đạt trên 123% dự toán.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010 được HĐND huyện đề ra với các chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu tổng sản phẩm nội huyện tăng trên 11%, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 10.000 tấn, diện tích gieo trồng 3.166 ha. Về chăn nuôi: đàn trâu tăng 2%, đàn bò tăng 3%. Tổng diện tích rừng trồng 2.000 ha. Tiếp tục chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, phấn đấu xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thêm 1 đơn vị xã, thị trấn đạt “chuẩn quốc gia về y tế xã”; giảm tỷ lệ sinh bình quân trong năm là 0,3%0,90% số hộ được sử dụng điện thắp sáng…

Kỳ họp đã phân tổ thảo luận nhằm phân tích đánh giá tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010. Đồng thời kết hợp trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Đình Lập khoá 18 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh năm 2010; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2010; Nghị quyết về xây dựng chương trình Nghị quyết của HĐND huyện năm 2010.

*Trong hai ngày 17-18/12/2009, HĐND huyện Bình Gia đã tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện tập trung đánh giá xem xét các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Báo cáo về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010.

Trong năm 2009, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm nội huyện năm 2009 tăng 10,03% (mục tiêu là 9,46%), trong đó ngành nông lâm nghiệp tăng 3,67%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 24,58%, ngành dịch vụ tăng 17,31%…Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 7 triệu đồng/người/năm (mục tiêu đạt 7,59 triệu đồng/người/năm), nhiệm vụ đảm an sinh xã hội đối với người nghèo được bảo đảm… Kỳ họp lần này, HĐND huyện cũng đã tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 và UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14. Cũng tại kỳ họp lần này HĐND huyện đã tổ chức thảo luận và thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết của HĐND huyện về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội quốc phòng năm 2010, Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010…

*Trong 2 ngày 17-18/12/2009, HĐND huyện Hữu Lũng đã tổ chức kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2009, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2010.

Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu và thảo luận các báo cáo về tình hình, kết quả: thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010; thực hiện dự toán ngân sách năm 2009. Dự toán ngân sách năm 2010; xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình 135, đề án kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên…và một số tờ trình quan trọng khác.

Năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, suy giảm kinh tế trong nước và điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng với nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế, xã hội của huyện Hữu Lũng vẫn tiếp tục đạt được những bước phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 10,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu về xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Hữu Lũng khoá XVII đã thông qua 4 nghị quyết.

*Trong hai ngày 17-18/12/2009, HĐND huyện Văn Quan đã tiến hành kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2004-2011.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2010; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009, nhiệm vụ 2010, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương 2010; nghe tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIV và báo cáo chuyên đề của các cơ quan chuyên môn. Tiếp đó, các đại biểu đã chia tổ thảo luận về tình hình thực hiện và các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; nghe ý kiến của cử tri và giải đáp của thường trực HĐND, UBND, các cơ cơ quan chuyên môn về các vấn đề: cung ứng giống cây trồng; sửa chữa công trình thuỷ lợi, quan tâm xây dựng công trình nước sạch, trường học, đường giao thông; giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm hành lang ATGT…

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2004-2011 đã thông qua Nghị quyết về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2010 với các chỉ tiêu chính: tốc độ tăng trưởng GDP 11-12%, GDP bình quân đầu người 8,4 triệu đồng, thu ngân sách 3,22 tỷ đồng, duy trì mức tăng dân số tự nhiên 0,5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5-5%…; thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương 0, Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010.

Nhóm PV