Chủ nhật,  21/07/2024

Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển Đảng

LSO-Trong những năm qua, công tác phát triển đảng trong LLVT quân sự tỉnh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Quân sự tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, sức mạnh và bảo đảm được tính thừa kế, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của công tác phát triển đảng trong LLVT, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ các cấp tăng cường bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng và hành động cho những quân nhân trẻ đang là những quần chúng ưu tú trong đơn vị, tạo tính tự giác cao trong công tác chuyên môn, qua đó tạo điều kiện cho họ phấn đấu, nâng cao hiểu biết về Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư TW khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới, Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 01 của Đảng uỷ Quân sự...

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của công tác phát triển đảng trong LLVT, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ các cấp tăng cường bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng và hành động cho những quân nhân trẻ đang là những quần chúng ưu tú trong đơn vị, tạo tính tự giác cao trong công tác chuyên môn, qua đó tạo điều kiện cho họ phấn đấu, nâng cao hiểu biết về Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư TW khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới, Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 01 của Đảng uỷ Quân sự TW về công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã xây dựng đề án và chỉ đạo các cơ quan: Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố làm tham mưu hướng dẫn phối hợp với cấp uỷ các cấp, ban, ngành đoàn thể và đơn vị có liên quan bằng nhiều biện pháp tích cực nhằm lựa chọn, tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV và nâng cao chất lượng chính trị trong toàn lực lượng. Do vậy, trong những năm qua và đặc biệt là năm trong 2009 số lượng và chất lượng đảng viên mới đã được tăng lên đáng kể, góp phần từng bước xoá bỏ tình trạng “trắng” đảng viên ở các đơn vị cơ sở. Đến nay, số lượng đảng viên mới, năm sau cao hơn năm trước; năm 2008 số lượng đảng viên trong lực lượng DQTV là 15%, tăng 1,27% so với năm 2007; lực lượng DBĐV là 12%, tăng 0,65% so với năm 2007 và riêng trong năm 2009 số lượng đảng viên mới được kết nạp tại Bộ CHQS tỉnh vượt so với kế hoạch đề ra. Có thể thấy, qua từng năm, công tác phát triển đảng trong lực lượng vũ trang quân sự tỉnh không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.


Kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh thời gian qua, đã thể hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, nhất quán từ Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đến Đảng uỷ, Ban CHQS các huyện, thành phố, đã phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các đơn vị thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục chính trị; vận dụng linh hoạt quy chế giáo dục trong quân đội bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú. Do vậy, chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và huấn luyện quân sự ngày càng được nâng cao. Thông qua các đợt huấn luyện và các phong trào thi đua ở đơn vị đã phát hiện, bồi dưỡngđược nhiều quần chúng ưu tú trong các lực lượnggiới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Dương Nguyên