Chủ nhật,  21/07/2024

Văn Quan bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

LSO-Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Văn Quan đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị lần 2 năm 2009 cho 133 đảng viên mới, sinh hoạt ở 35 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 22/12/2009 học viên đã được truyền đạt 9 bài lý luận chính trị cơ bản với các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của ta; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của đảng và dân tộc ta; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế...

Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 22/12/2009 học viên đã được truyền đạt 9 bài lý luận chính trị cơ bản với các nội dung như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của ta; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của đảng và dân tộc ta; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Ngoài ra các học viên còn được bồi dưỡng thêm 2 chuyên đề về kiến thức quốc phòng, an ninh.

Minh Hoàng