Thứ tư,  24/07/2024

Khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát huy thành quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2010

Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thứcNăm 2009, trong bối cảnh chung của cả nước chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế trong nước, bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường cùng với những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới còn nghèo,... đã tác động không thuận đến các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trước tình hình đó, được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trong đó tập trung vào việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trong quá trình chỉ đạo...

Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức

Năm 2009, trong bối cảnh chung của cả nước chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế trong nước, bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường cùng với những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới còn nghèo,… đã tác động không thuận đến các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trước tình hình đó, được sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; trong đó tập trung vào việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; trong quá trình chỉ đạo điều hành, căn cứ vào tình hình thực tế đã có sự điều chỉnh linh hoạt, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xử lý những việc cấp bách, đồng thời ưu tiên cho những nhiệm vụ lâu dài có tính chiến lược.

Thành quả đạt được

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tuy khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Một là, nền kinh tế của tỉnh ổn định và tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52% (mục tiêu tăng 9,5-10%); các chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch, nhưng cũng còn một số chỉ tiêu đạt thấp và chưa đạt kế hoạch; sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt kết quả khá; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.762,5 tỷ đồng, vượt 8,5% dự toán đề ra. Hai là, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tăng cường, nhất là các khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; bộ mặt đô thị, các khu vực cửa khẩu có nhiều đổi thay, từng bước khang trang hơn. Ba là, an sinh xã hội đảm bảo, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các vùng đặc biệt khó khăn, trợ cấp, cứu đói giáp hạt kịp thời, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Bốn là, năng lực, hiệu lực và hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành tiếp tục được nâng lên; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi công vụ được nâng lên, bộ máy vận hành nhịp nhàng, thông suốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần tích cực đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đăng ký đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Năm là, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần quan trọng giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Những thành tựu trên hết sức có ý nghĩa, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phát huy được sức mạnh của của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu cũng còn nhiều hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực và trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; kinh tế tuy có sự hồi phục trong 6 tháng cuối năm và đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, chất lượng tăng trưởng thấp; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn chậm; quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé, thiếu các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; thiếu mặt bằng bố trí cho các dự án sản xuất công nghiệp; tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tuy đạt khá so với kế hoạch và so với năm trước, nhưng vẫn còn tình trạng chậm tiến độ của một số dự án, nhất là các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị mới, dự án thương mại, dịch vụ; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và kế hoạch hóa công tác đầu tư XDCB chậm đổi mới; việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn còn nhiều lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu; lĩnh vực xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc; tình hình khiếu kiện chưa giảm, tình trạng khiếu kiện đông người diễn biến phức tạp; một số vụ việc chậm được giải quyết; buôn lậu, gian lận thương mại, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; hiệu lực chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu 2010

Năm 2010, năm có nhiều sự kiện quan trọng được diễn ra như Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Theo đánh giá và dự báo, kinh tế thế giới và trong nước bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng và suy giảm, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền các cấp có thêm những kiến thức và kinh nghiệm mới, đó là những nhân tố thuận lợi để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2010. Tuy nhiên, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước còn rất nặng nề, còn có những diễn biến khó lường; mặt khác những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi biên giới, những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là những khó khăn, thách thức mà chúng ta phải tập trung chỉ đạo để vượt qua. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động trong công tác và có các giải pháp quyết liệt, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

1. Trước hết, phải tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (9,5 – 10%), đi đôi với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý để cải thiện chất lượng tăng trưởng.

Để thực hiện được mục tiêu đó chúng ta cần phải bám sát vào các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, những dự báo thuận lợi khó khăn, yếu tố tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt phải căn cứ vào các điều kiện thực tế của tỉnh để có giải pháp điều hành phù hợp, năng động, sát thực.

Đối với Lạng Sơn, phát triển thương mại-dịch vụ, kinh tế cửa khẩu là lĩnh vực có nhiều ưu thế, được xác định là động lực để thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vì vậy cần phải có sự ưu tiên, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện, trong đó xây dựng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp và nông thôn cũng có vị trí hết sức quan trọng, đảm bảo sự ổn định xã hội chung của toàn tỉnh, bởi vì với trên 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, trên 80% đất đai là đất nông lâm nghiệp, hằng năm giá trị ngành nông lâm nghiệp chiếm khoảng 40% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, vì vậy, cần tập trung quan tâm phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung thâm canh tăng năng suất lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, phát triển một số cây công nghiệp, thực phẩm, cây ăn quả đặc sản có giá trị cao trên cơ sở cân đối với nhu cầu thị trường và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; đặc biệt cần phải khai thác hợp lý thế mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, thu hút đầu tư phát triển rừng theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư với người nông dân sở tại.

Quan tâm phát triển các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, khai thác tốt năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án công nghiệp như xi măng, thủy điện, nhiệt điện, khai thác gắn với chế biến khoáng sản và các ngành công nghiệp gắn với khu kinh tế cửa khẩu như gia công, tái chế, bao bì, đóng gói nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp cho xuất khẩu.

2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Tập trung chỉ đạo tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, trong đó phải tăng cường công tác chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân, trong đó xác định lợi ích chung của nhà nước, cũng là của nhân dân là quan trọng; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình lợi dụng dân chủ để khiếu kiện trái quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

3. tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi các dự án. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao và dạy nghề. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Quan tâm làm tốt công tác quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. Mở rộng quan hệ đối ngoại, trọng tâm là thực hiện các thỏa thuận hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, cùng với những nỗ lực phấn đấu trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, với tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong công việc, chúng ta sẽ tạo được sự đồng thuận cao, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống của một tỉnh Anh hùng, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2010.

Nhân dịp năm mới, đón Xuân Canh Dần, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Vy Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn