Chủ nhật,  21/07/2024

Bước tiến mới trong công tác dân vận ở Lạng Sơn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới, thời gian qua công tác dân vận luôn được Lạng Sơn quan tâm và dã đạt nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.Từ điều kiện cụ thể của địa phương, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, Ban đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp ngành trong việc đề xuất, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đoàn kết toàn dân tộc;...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới, thời gian qua công tác dân vận luôn được Lạng Sơn quan tâm và dã đạt nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Từ điều kiện cụ thể của địa phương, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, Ban đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp ngành trong việc đề xuất, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm xây dựng sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tập thể của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Bộ CHQS tỉnh trao nhà tình nghĩa tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng

Ảnh: Dương Nguyên

Thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương, của tỉnh về tổ chức hoạt động “Năm dân vận chính quyền”, trong năm 2009, công tác dân vận của chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nhất trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức triển khai có hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Thông qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn với việc thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, đến nay cơ quan hành chính các cấp tiếp 1.981 lượt công dân; giải quyết được 288/307 đơn khiếu nại tố cáo, đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người vượt cấp do ảnh hưởng bởi phát triển kinh tế hạ tầng như: Quốc lộ 4A, Dự án Trung tâm Thương mại Đồng Đăng, Dự án Phú Lộc ( thành phố Lạng Sơn)…Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” tại 14/19 Sở, ngành; 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 11/11 huyện, thành phố và 226/226 xã, phường, thị trấn. Đây là một cách làm khoa học, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân và giúp cho Mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo quy định. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức đến địa bàn dân cư, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở; đến nay đã cơ bản xóa thôn, bản “trắng” tổ chức đoàn thể.

Thực hiện chủ trương “ Hướng về cơ sở”, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã phân công các đồng chí ủy viên phụ trách từng địa bàn huyện, xã, thôn…giao nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên phụ trách địa bàn theo phương châm “nghe được dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước tự chủ được công việc. Trong năm 2009, chính quyền các cấp, các ban, ngành chức năng đã quan tâm triển khai phối hợp thực hiện tốt các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, chỉ đạo thực hiện gói kích cầu của Chính phủ, triển khai vốn vay có hiệu quả, tiếp tục triển khai đề án giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,87%; giải quyết việc làm thêm cho gần 12.000 người, tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt 30%. Các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công được thực hiện thường xuyên, năm vừa qua có 218/226 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong thời gian tới, công tác dân vận của Đảng và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh ta sẽ: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng. Tiếp tục thực hiện xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn….Củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, thúc đẩy phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với cả nước, Lạng Sơn đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, vai trò của công tác dân vận luôn được Đảng bộ và chính quyền xác định có ý nghĩa chiến lược. Làm tốt công tác dân vận nhằm tiếp tục vận động nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh nhà.


Trung Xuân