Chủ nhật,  21/07/2024

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở Lạng Sơn: Những nỗ lực trong năm 2009

Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tạo ra những thuận lợi căn bản cho tổ chức và công dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong thu hút đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Xác định rõ như vậy, những năm qua, tỉnh ta đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện CCHC. Do đó, ở mỗi nội dụng của CCHC, tỉnh ta đều đã đạt được kết quả quan trọng, đáng ghi nhận là kết quả trong CCTTHC. Tiếp tục triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về CCHC, trong đó có kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, ngày 13/10/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác CCTTHC và chỉ đạo sát sao công tác CCHC từ tỉnh xuống cơ sở. Ngay sau đó, Tổ công tác CCTTHC của tỉnh đã ấn hành bộ thủ tục hành chính và gửi...

Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tạo ra những thuận lợi căn bản cho tổ chức và công dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong thu hút đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Xác định rõ như vậy, những năm qua, tỉnh ta đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện CCHC. Do đó, ở mỗi nội dụng của CCHC, tỉnh ta đều đã đạt được kết quả quan trọng, đáng ghi nhận là kết quả trong CCTTHC.

Tiếp tục triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về CCHC, trong đó có kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010, ngày 13/10/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác CCTTHC và chỉ đạo sát sao công tác CCHC từ tỉnh xuống cơ sở. Ngay sau đó, Tổ công tác CCTTHC của tỉnh đã ấn hành bộ thủ tục hành chính và gửi đến các sở, huyện và xã. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15/19 sở và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc sở; 11/11 huyện, thành phố; 226/226 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa. Tính đến tháng 10 năm 2009, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở là 910 thủ tục; cấp huyện là 220 thủ tục; cấp xã là 135 thủ tục.Tỷ lệ giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính các cấp cơ bản được giải quyết theo yêu cầu với tỷ lệ đạt trên 98% đối với các sở; cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt vào khoảng trên 99%. Nhằm tiếp tục đưa công tác CCTTHC hiệu quả hơn, ngày 12/10/2009, tổ công tác của tỉnh đã hoàn thành phần mềm máy xén bộ thủ tục hành chính cấp xã, huyện và sở.

Giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND thành phố

Công tác triển khai thực hiện Đề án 30 giai đoạn thống kê thủ tục hành chính của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, nội dung, hướng dẫn của tổ công tác chuyên ngành CCTTHC của Thủ tướng; các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tích cực, có trách nhiệm. Có thể nói rằng, trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định, cơ bản các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện đã tổ chức kiện toàn bộ máy làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện niêm yết các quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính. Các đơn vị triển khai thực hiện tốt CCTTHC theo cơ chế một cửa điển hình có Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường… Hai sở này, nhiều lĩnh vực đã được áp dụng thực hiện, nhiều thủ tục rườm rà trước kia dần được loại bỏ, thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Để tạo thuận lợi cho các sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, ngày 25/6/2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1155/QĐ – UBND ngày 25/6/2009, quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh. Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho giám đốc các sở, ngành ban hành quyết định thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực thực hiện tại sở; Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực thực hiện tại cấp huyện và cấp xã. Với sự quan tâm như vậy, thời gian tới, công tác CCHC trên đị bàn sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa.


Trần Trung