Thứ sáu,  12/07/2024

Đảng bộ huyện Lộc Bình: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đảng bộ huyện Lộc Bình có 3.547 đảng viên sinh hoạt tại 64 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 29 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan và 31 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Lộc Bình đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện của cá nhân, tạo động lực xây dựng Đảng bộ huyện Lộc Bình trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp uỷ, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra toàn khoá và từng năm của cấp uỷ. UBKT huyện uỷ và các ban xây dựng đảng đã tham mưu chủ động công việc giúp Ban Thường vụ huyện ủy về chức năng nhiệm vụ của từng ban xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó hàng năm UBKT huyện uỷ xây dựng...

Đảng bộ huyện Lộc Bình có 3.547 đảng viên sinh hoạt tại 64 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 29 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan và 31 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Lộc Bình đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện của cá nhân, tạo động lực xây dựng Đảng bộ huyện Lộc Bình trong sạch, vững mạnh.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp uỷ, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra toàn khoá và từng năm của cấp uỷ. UBKT huyện uỷ và các ban xây dựng đảng đã tham mưu chủ động công việc giúp Ban Thường vụ huyện ủy về chức năng nhiệm vụ của từng ban xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó hàng năm UBKT huyện uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Thường xuyên đôn đốc đảng uỷ các xã , thị trấn, các cơ quan đơn vị xác định rõ nội dung kiểm tra, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và kiểm tra việc ra nghị quyết của cấp uỷ cấp mình và cấp uỷ cấp dưới. Trong đó hướng vào các chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị có những vấn đề về đoàn kết nội bộ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; những lĩnh vực trọng điểm, bức xúc và nhạy cảm đang được dư luận quan tâm. Ngoài ra từng đồng chí huyện uỷ viên có trách nhiệm kiểm tra đơn vị mình phụ trách theo các nội dung đã được BCH huyện uỷ phân công, sau mỗi cuộc kiểm tra đều có kết luận chỉ rõ những mặt đã làm được, bàn biện pháp sửa chữa, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm minh những vi phạm.

Năm 2009, Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ đã kiểm tra được 9 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó kiểm tra 4 tổ chức đảng về nội dung công tác phát triển đảng viên, 5 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra kết luận có 6 tổ chức đảng vi phạm phải tiến hành kiểm điểm nhắc nhở, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật tổ chức đảng. Tiến hành kiểm tra được 14 đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận có 9 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật đảng (giảm 5 đảng viên so với năm 2008). Về thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT các cấp xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật 16 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 8, cảnh cáo 6, cách chức 2. Ngoài ra còn xoá tên trong danh sách 9 đảng viên. Nội dung sai phạm chủ yếu là vi phạm chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên vi phạm, giúp đảng viên thấy được khuyết điểm để khắc phục sửa chữa. Tổng số đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ và cơ sở phải giải quyết là 17 đơn, UBKT huyện uỷ tiến hành giải quyết 9 đơn, chuyển cho cơ quan UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền là 2 đơn, chuyển cho cơ sở 4 đơn, còn 2 đơn nặc danh không giải quyết. Nội dung tập trung chủ yếu là vi phạm chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cố ý làm trái, tham ô, tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm các nội dung khác. Kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí đối với 61 tổ chức đảng cấp dưới với tổng số đảng viên được kiểm tra 475. Qua kiểm tra kết luận có 96 đảng viên hưởng lương không nộp đúng 1% theo tổng mức lương thu nhập, phải truy thu số tiền 8.034.500 đồng, nộp vào ngân sách Đảng. Uỷ ban kiểm tra huyện ủy cùng các ban xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện uỷ tiến hành kiểm tra được 18 tổ chức đảng trực thuộc.

Qua kiểm tra phát hiện một số cấp ủy, chính quyền còn có một số mặt hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt; xây dựng chương trình hành động còn chung chung, công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được tiến hành thường xuyên. Thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề đối với 10 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng viên là cấp ủy viên cấp dưới về các nội dung chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện chức trách nhiệm được giao, phẩm chất đạo đức lối sống. Qua giám sát đã phát hiện và chuyển qua kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 3 trường hợp, kết luận 1 trường hợp có vi phạm, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.

Sau một năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho thấy các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã xác định được công tác kiểm tra, giám sát là công tác của toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng vừa phải lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát vừa chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên về thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng… Do tổ chức kiểm tra, giám sát tích cực, nghiêm túc nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ đảng, các ban đảng của huyện đã có chuyển biến rõ rệt.


Vi Văn Hùng