Thứ hai,  22/07/2024

Đảng bộ Lộc Bình: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

Đảng bộ huyện Lộc Bình có 3.548 đảng viên, sinh hoạt tại 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và 376 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt việc tổ chức thực hiện xây dựng đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2006 – 2010; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị và kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ đối với một số chi bộ trực thuộc đảng uỷ, đồng thời xây dựng kế hoạch điểm chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Đông Quan.Qua triển khai quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về vai...

Đảng bộ huyện Lộc Bình có 3.548 đảng viên, sinh hoạt tại 64 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và 376 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt việc tổ chức thực hiện xây dựng đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2006 – 2010; chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị và kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ đối với một số chi bộ trực thuộc đảng uỷ, đồng thời xây dựng kế hoạch điểm chỉ đạo về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Đông Quan.

Qua triển khai quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ sâu sắc hơn. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên. Các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ đã cụ thể hoá các nội dung của Chỉ thị phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương. Đồng thời, Thường trực Huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng đã tiến hành dự và kiểm tra 70 tổ chức cơ sở đảng. Ban Tổ chức Huyện uỷ cử cán bộ trực tiếp dự và kiểm tra được 43 chi bộ. Qua kiểm tra và dự sinh hoạt ở các đơn vị, cơ bản các chi bộ thực hiện khá tốt về chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ. Trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng viên dự sinh hoạt có ý thức trách nhiệm xây dựng nghị quyết, thực hiện tương đối tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, có trách nhiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Có thể khẳng định rằng, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên. Cấp uỷ nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ khu, thôn, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao và có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 10-CT/TW. Các cấp uỷ đảng, chi bộ và đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình.


Lâm Viên