Thứ năm,  25/07/2024

Công tác xây dựng Đảng ở Chi Lăng

Năm 2009, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Chi Lăng đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm, thường xuyên đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện những nhiệm vụ xây dựng củng cố kiện toàn các cấp uỷ đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo thành sức lan toả lớn trong toàn đảng bộ. Công tác xoá thôn, trường “trắng” đảng viên, giảm thôn, trường ghép chi bộ được chú trọng, trong năm qua huyện đã tách một chi bộ ghép Trường tiểu học 1 và Trường tiểu học 2, ở xã Quan Sơn, tách thành lập mới 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Bưu điện và Chi bộ Đài viễn thông. Đến nay toàn huyện có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở, 289 chi bộ thuộc đảng uỷ cơ sở. Không còn thôn,...

Năm 2009, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Chi Lăng đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm, thường xuyên đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện những nhiệm vụ xây dựng củng cố kiện toàn các cấp uỷ đảng.
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo thành sức lan toả lớn trong toàn đảng bộ. Công tác xoá thôn, trường “trắng” đảng viên, giảm thôn, trường ghép chi bộ được chú trọng, trong năm qua huyện đã tách một chi bộ ghép Trường tiểu học 1 và Trường tiểu học 2, ở xã Quan Sơn, tách thành lập mới 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Bưu điện và Chi bộ Đài viễn thông. Đến nay toàn huyện có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở, 289 chi bộ thuộc đảng uỷ cơ sở. Không còn thôn, trường “trắng” đảng viên.
Kiên cố hóa kênh mương ở huyện Chi Lăng – Ảnh: Công Quân
Công tác phát triển đảng viên mới được Ban Thường vụ Huyện uỷ coi trọng, đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên. Mặt khác ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện uỷ có biểu mẫu hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đăng ký danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh; trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên. Đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng ở trường học, những xã có ít đảng viên, chi bộ ít đảng viên, những đối tượng trong lực lượng dân quân tự vệ, trong tuổi đoàn … Công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm, Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho các quần chúng ưu tú. Trong năm, Trung tâm đã phối hợp với Ban xây dựng Đảng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ mở được 6 lớp đối tượng đảng cho 294 quần chúng ưu tú. Sau khi học xong, các chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục giúp đỡ, quần chúng phấn đấu tốt, đủ điều kiện thì xem xét kết nạp. Năm 2009 toàn huyện đã kết nạp được 211 đảng viên mới, trong đó có 125 đảng viên ở tuổi đoàn, bằng 59,2%, nữ 96 đảng viên bằng 45,5%. Nâng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 3.337 đồng chí.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức, nhờ đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp không ngừng được nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong năm đã có 6 đồng chí học cao cấp lý luận, 7 đồng chí học quản lý nhà nước, 28 cán bộ xã, thị trấn học trung cấp lý luận. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ, thận trọng, kịp thời, phục vụ tốt cho công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Hầu hết các cán bộ quy hoạch ở các cấp đều được rà soát phục vụ cho đề bạt, bổ nhiệm và sử dụng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2010 Chi Lăng tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện và đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản chỉ thị cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; làm tốt công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, ban, ngành trong huyện, bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ.

La Nam