Thứ sáu,  12/07/2024

Công đoàn Lạng Sơn với việc xây dựng GCCN trong thời kỳ mới

Trong những năm qua, để cán bộ công đoàn các cấp và CNVC – LĐ, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ hiểu rõ vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo và triển khai đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC- LĐ thực hiện việc quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất giỏi. Tạo cơ chế cho CNVC – LĐ học tập, lao động hiệu quả, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy chế dân chủ, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ công nhân, lao động giao kết hợp đồng lao động; khuyến khích các cấp công đoàn tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công...

Trong những năm qua, để cán bộ công đoàn các cấp và CNVC – LĐ, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ hiểu rõ vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo và triển khai đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC- LĐ thực hiện việc quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất giỏi.
Tạo cơ chế cho CNVC – LĐ học tập, lao động hiệu quả, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy chế dân chủ, các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ công nhân, lao động giao kết hợp đồng lao động; khuyến khích các cấp công đoàn tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công nhân và tổ chức công đoàn; tham gia cùng các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của CNVC – LĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với lao động nữ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, phối hợp kiểm tra việc thực hiện luật pháp trong các cơ quan, doanh nghiệp.
Trung tâm điều hành của Công ty nhiệt điện Na Dương – Ảnh: N.N
Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, hàng năm, ngoài việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, LĐLĐ tỉnh gắn tiêu chí phát triển đoàn viên vào làm một trong những tiêu chí xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Theo đó, chỉ đạo, công đoàn cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức và nội dung hoạt động công đoàn theo hướng sát cơ sở, sát thực với đoàn viên. Củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban vận động xây dựng thành lập công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước, xây dựng kế hoạch khảo sát, điều tra, thống kê tình hình công nhân ở khu vực này để phát triển tổ chức công đoàn ở những nơi đủ điều kiện.
Một trong những nội dung quan trọng giúp CNVC – LĐ phát huy sức mạnh của mình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy trong CNVC-LĐ tinh thần không ngừng học tập, nhất là tinh thần tự học; chủ động đổi mới lề lối tác phong, cách thức và phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp cao. Trong năm, các cấp công đoàn quán triệt đoàn viên, CNVC- LĐ hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện thi đua yêu nước gắn với các phong trào: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp cho công nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh- sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn” và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVC- LĐ.

Từ những cách thức và biện pháp đã thực hiện, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 100% LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành; trên 90% CĐCS trực thuộc xây dựng được kế hoạch cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các tiêu chí, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. CNVC – LĐ ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức rõ về vai trò của giai cấp công nhân trong giai đoạn đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước với tác phong công nghiệp được hình thành. Mỗi người đã chủ động tham mưu và tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình lao động, sản xuất, hoàn thành tốt công việc được giao. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC – LĐ được đảm bảo và từng bước được nâng lên. Qua các phong trào, nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đã xuất hiện, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong lao động sáng tạo; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Diệu Hằng