Thứ năm,  25/07/2024

Những chặng đường vẻ vang của Đảng Ðại hội lần thứ VIII của Ðảng

Đại hội VIII của Đảng họp từ ngày 28-6 đến 1-7-1996 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội tổng kết 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội đánh giá tổng quát: Công cuộc đổi mới trong 10 năm (1986-1996) đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng.Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra đã được hoàn thành cơ bản. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Đại hội đã rút ra một số bài học chủ yếu. Nhận định đặc điểm tình hình thế...

Đại hội VIII của Đảng họp từ ngày 28-6 đến 1-7-1996 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội tổng kết 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội đánh giá tổng quát: Công cuộc đổi mới trong 10 năm (1986-1996) đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra đã được hoàn thành cơ bản. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Đại hội đã rút ra một số bài học chủ yếu. Nhận định đặc điểm tình hình thế giới, thời cơ và thách thức, Đại hội xác định mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại; cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Ra sức phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã xây dựng định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu: phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; chính sách đối với các thành phần kinh tế; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội bầu BCH T.Ư; đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công làm Cố vấn BCH T.Ư.

Tại Hội nghị lần thứ tư, tháng 12-1997, BCH T.Ư chấp thuận đề nghị của đồng chí Đỗ Mười thôi giữ chức vụ Tổng Bí thư, bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư của Đảng. BCH T.Ư suy tôn các đồng chí Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm Cố vấn BCH T.Ư Đảng.
Theo Nhandan