Thứ ba,  16/07/2024

Đảng uỷ khối CQDCĐ tỉnh: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới

LSO-Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, chống phá cách mạng nước ta. Thêm nữa, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện dao động trước những khó khăn, thử thách hoặc có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống... Trước tình hình như vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, công tác xây dựng Đảng ngày càng được Đảng uỷ khối CQDCĐ tỉnh chú trọng.Trên thực tế, cán bộ, đảng viên là những người có trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị nhất định nhưng Đảng uỷ khối không hề sao nhãng hay xem nhẹ việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Hằng năm, công tác này đã được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và kịp thời đến tất cả các cơ sở đảng và đảng viên. Ngoài việc thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng uỷ khối còn đẩy mạnh trong toàn đảng bộ việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ...

LSO-Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, chống phá cách mạng nước ta. Thêm nữa, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện dao động trước những khó khăn, thử thách hoặc có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống… Trước tình hình như vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, công tác xây dựng Đảng ngày càng được Đảng uỷ khối CQDCĐ tỉnh chú trọng.
Trên thực tế, cán bộ, đảng viên là những người có trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị nhất định nhưng Đảng uỷ khối không hề sao nhãng hay xem nhẹ việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Hằng năm, công tác này đã được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và kịp thời đến tất cả các cơ sở đảng và đảng viên. Ngoài việc thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng uỷ khối còn đẩy mạnh trong toàn đảng bộ việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của Nhà nước. Tính riêng trong năm 2009, 100% cơ sở đảng triển khai quán triệt học tập, thực hiện Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9, 10, khoá X với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập và nghiên cứu đạt 100%, quần chúng đạt trên 90%; phát động và chỉ đạo cơ sở vận động đảng viên, quần chúng tham gia các cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”… và tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh cũng được đẩy mạnh nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, khơi dậy trong họ niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I/2009
do Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh tổ chức – Ảnh: Thúy Hường
Song song với giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ luôn được Đảng ủy khối coi là nhiệm vụ quan trọng, bởi tổ chức đảng muốn mạnh và nâng cao được sức chiến đấu thì trước tiên người đứng đầu phải là những người có phẩm chất ưu tú cả về chuyên môn cũng như bản lĩnh chính tị, tiên phong thực hiện nhiệm vụ được giao, rồi nhân rộng ra toàn tập thể. Trong năm, có 12 cấp uỷ được kiện toàn, chuẩn y bổ sung 11 cấp uỷ viên, thay đổi chức danh chủ chốt 7 trường hợp, kiện toàn 3 Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức thông qua việc cử đi đào tạo và trong năm đã có 1.322 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng uỷ đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ gắn với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiện toàn các cấp uỷ kịp thời mỗi khi có biến động về nhân sự và tổ chức đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới với 185 đảng viên mới được kết nạp trong năm, bằng 132,14% kế hoạch năm.
Đồng thời với việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, Đảng uỷ khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình và đủ nội dung theo quy định. Năm 2009, đã thực hiện tốt nội dung giám sát tập trung giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, khoá XI. Với công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng uỷ cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra theo Điều lệ đối với 77 tổ chức đảng, 583 đảng viên; Ban Thường vụ Đảng uỷ khối kiểm tra 1 tổ chức và 7 cấp uỷ viên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên đã nhận thức sâu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra vi phạm, giữ vững kỷ luật Đảng, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhờ quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát, năm qua Đảng uỷ khối CQDCĐ tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; lập trường, tư tưởng của cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng. Nhất là qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vi phạm khi mới manh nha. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng uỷ khối tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trần Trung