Chủ nhật,  21/07/2024

Đảng bộ huyện Lộc Bình: Quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng

LSO-Trong năm qua, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quán triệt chủ trương và thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã có một số chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Đội ngũ cán...

LSO-Trong năm qua, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quán triệt chủ trương và thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã có một số chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.
Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên. Nhiều cấp uỷ viên và cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác; kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Công tác kết nạp đảng viên được cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực.
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 06/11/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2006-2010”; trong năm 2009 Ban Tổ chức xây dựng lịch đi kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ đã tiến hành kiểm tra và dự sinh hoạt được 14/14 chi bộ trực thuộc 6 đảng bộ xã. Ngoài ra còn xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tại Đảng bộ xã Đông Quan. Qua kiểm tra và dự sinh hoạt ở các chi bộ cho thấy, cơ bản các chi bộ thực hiện khá tốt về chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định điều lệ Đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đông đủ thể hiện được tính tiên phong của người đảng viên. Số chi bộ sinh hoạt đều mỗi tháng 1 kỳ có 9/14 chi bộ chiếm 64,2% . Nội dung sinh hoạt đều được cấp uỷ, bí thư chi bộ chuẩn bị chu đáo, kiểm điểm đánh giá được nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng sau có trọng tâm, trọng điểm sát thực với từng địa bàn dân cư.
Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, tính đến tháng 12 năm 2009 đã kết nạp được 248 đảng viên mới, đạt 99,2% kế hoạch đề ra.
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong năm 2009, đã cử 1 cán bộ trong diện quy hoạch đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 3 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại tỉnh, 2 cán bộ đi học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
Đồng thời phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai chiêu sinh lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức đến các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, mở được 5 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 323 quần chúng ưu tú; 4 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới gồm 259 đảng viên. Thực hiện “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp uỷ đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc xây dựng quy chế ở cơ sở được triển khai và từng bước đem lại kết quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng, trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên.
Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Tham mưu cho cấp uỷ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ theo Kết luận của hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trương ương Đảng (khoá X).

Nguyễn Văn Thành