Chủ nhật,  21/07/2024

Hội nghị tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XI của Ðảng

Trong hai ngày 3 và 4-2-2010, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 (Tiểu ban này đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng) đã tổ chức Hội nghị tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước vào dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình Đại hội XI của Đảng.Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Tiểu ban chủ trì Hội nghị.Các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Tiêu đề của Báo cáo Chính trị; đánh giá tổng quát tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -...

Trong hai ngày 3 và 4-2-2010, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 (Tiểu ban này đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng) đã tổ chức Hội nghị tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước vào dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Tiểu ban chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: Tiêu đề của Báo cáo Chính trị; đánh giá tổng quát tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; bối cảnh, tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong những năm tới; những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế; sở hữu và các thành phần kinh tế; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; về đảng viên làm kinh tế tư nhân…

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn và hoan nghênh các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào nhiều vấn đề trong dự thảo Báo cáo. Tiểu ban sẽ tiếp thụ tối đa những ý kiến đóng góp của các đồng chí để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12.

Đồng chí Tổng Bí thư trân trọng đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bằng trí tuệ và những kinh nghiệm phong phú, quý báu của mình, tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp đón Tết Canh Dần sắp đến, đồng chí Tổng Bí thư chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Theo Nhandan