Thứ sáu,  12/07/2024

Công tác tuyên giáo Lạng Sơn năm 2009: Triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều kết quả nổi bật

LSO-Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, sở, ngành liên quan, cùng sự chủ động tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, công tác tuyên giáo Lạng Sơn năm 2009 đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và thu được nhiều kết quả nổi bật.Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương Đảng 9, 10,11 (khóa X) và các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và hội viên (tỷ lệ đạt trên 80%); phối hợp với các ban, ngành triển khai nội dung, chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên về lý luận, chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng kế hoạch đề ra.Tham mưu giúp cấp ủy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo...

LSO-Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, sở, ngành liên quan, cùng sự chủ động tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, công tác tuyên giáo Lạng Sơn năm 2009 đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và thu được nhiều kết quả nổi bật.
Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương Đảng 9, 10,11 (khóa X) và các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và hội viên (tỷ lệ đạt trên 80%); phối hợp với các ban, ngành triển khai nội dung, chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên về lý luận, chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng kế hoạch đề ra.
Tham mưu giúp cấp ủy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 tổ chức học tập chuyên đề “Về nâng cao ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; trên 90% các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc tổ chức tọa đàm, biểu dương gương điển hình tiên tiến.
Tích cực, chủ động tuyên truyền các sự kiện chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và cả nước. Hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các giải pháp chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động tuyên truyền quảng bá về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy tuyên truyền, định hướng và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, hoạt động tôn giáo và các hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội và những phát sinh tư tưởng bức xúc trong nhân dân giúp lãnh đạo tỉnh và thường trực cấp ủy các cấp có chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Nhiều báo cáo chuyên đề về dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn được đánh giá cao về nội dung là cơ sở, căn cứ khoa học giúp lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh bồi dưỡng lý luận nâng cao bản lĩnh chính trị
cho đảng viên mới Ảnh: Diệu Hằng
Hệ thống tuyên giáo tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh thuộc lĩnh vực khoa giáo; chủ động phối hợp với các ngành chỉ đạo, triển khai công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nội dung các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và cả nước. Chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn bản sắc văn hóa của con người xứ Lạng…
Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2009, công tác tuyên giáo của tỉnh trong năm 2010 sẽ tập trung tuyên truyền sâu, rộng với các nội dung, hình thức, phương thức phong phú các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2010, làm dấy lên lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng quyết tâm chính trị làm động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục triển khai, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; tuyên truyền sâu, rộng chủ đề học tập và làm theo “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Cuộc vận động; làm tốt hơn công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn Cuộc vận động với việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng công tác tham mưu và các công tác thường xuyên của ngành. Hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc, quan trọng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đúc kết các bài học, kinh nghiệm bổ ích nhằm tiếp tục kiện toàn, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành tuyên giáo trong toàn tỉnh.

Lê Hải Yến