Thứ tư,  24/07/2024

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010

LSO-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, chịu sự tác động không thuận lợi do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước; diễn biến thời tiết khó lường; những khó khăn yếu kém vốn có của một tỉnh miền núi; một số vấn đề xã hội bức xúc như phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, một số tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… chưa thể giải quyết triệt để ngay... Do đó đến giữa năm 2009, tỉnh đã phải điều chỉnh một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm ở mức hợp lý để đảm bảo bố trí kế hoạch một cách chủ động, không làm ảnh hưởng lớn đến việc cân đối các nguồn lực cho các mục tiêu đầu tư phát triển. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những thuận lợi : việc xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các cơ chế chính sách đặc thù là yếu tố thuận lợi để thu hút nguồn...

LSO-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2009 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, chịu sự tác động không thuận lợi do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước; diễn biến thời tiết khó lường; những khó khăn yếu kém vốn có của một tỉnh miền núi; một số vấn đề xã hội bức xúc như phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, một số tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… chưa thể giải quyết triệt để ngay…
Do đó đến giữa năm 2009, tỉnh đã phải điều chỉnh một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm ở mức hợp lý để đảm bảo bố trí kế hoạch một cách chủ động, không làm ảnh hưởng lớn đến việc cân đối các nguồn lực cho các mục tiêu đầu tư phát triển. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những thuận lợi : việc xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn với các cơ chế chính sách đặc thù là yếu tố thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền các cấp thời gian qua tiếp tục có thêm những kiến thức và kinh nghiệm mới…
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp uỷ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, phát huy, khai thác những mặt thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2009 chúng ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên các lĩnh vực : Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) tăng 9,52% (mục tiêu tăng 9,5 – 10%); sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, an ninh lương thực được đảm bảo; sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, bước đầu vượt qua được khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế; công tác quản lý, điều hành ngân sách đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 118% kế hoạch; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt khá, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường đáng kể. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có những chuyển biến tiến bộ, công tác xoá đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, qua đó đã tạo được sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, trong các tầng lớp nhân dân, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có những chuyển biến khá rõ nét, góp phần huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết thúc năm 2009, có 06 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch là : GDP bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực có hạt; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tỷ lệ xã có đường ô tô đi 4 mùa; số trường học đạt chuẩn quốc gia; kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên/dân số. Có 09 chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch là: tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng kim ngạch xuất khẩu; số lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ dân cư thành thị và nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ; trồng rừng mới, tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ các cơ quan tổ chức chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh.
Như vậy, một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra cho giai đoạn 2006 – 2010, đến năm 2009 chúng ta đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đó là cơ sở thuận lợi để toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, chúng ta cần tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nhằm vượt mục tiêu đã đề ra, tạo đà cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chúng ta phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện; cần có các giải pháp tích cực, đồng bộ, quyết liệt hơn và phải chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu hướng dẫn thực hiện, làm rõ nguyên nhân, điều kiện và khả năng thực hiện từng chỉ tiêu để có các giải pháp tích cực, có tính khả thi để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nỗ lực nhằm tập trung lãnh đạo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Với một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị công tác của Đảng và Chính phủ vào thực tiễn của tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2010.
Lĩnh vực kinh tế : phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 9,5 – 10% so với năm 2009; huy động cao độ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Quan tâm đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Giữ ổn định, khai thác tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có và đang phát huy hiệu quả. Hỗ trợ, tạo điều kiện các cơ sở công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và có tiềm năng phát triển gắn với lợi thế kinh tế cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng. Chú trọng làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng thu ngân sách và chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán Trung ương giao. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để dành vốn cho đầu tư phát triển; chống lãng phí ở từng đơn vị, từng cấp ngân sách.
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các loại quy hoạch, phục vụ công tác xây dựng và quản lý đô thị của tỉnh.
Lĩnh vực văn hoá – xã hội : tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 – 2,5%; quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với các địa bàn khó khăn, đối tượng chính sách và người có công. Các cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng và nhất là cơ sở quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác hướng dẫn khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình mục tiêu, hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo.
Khu du lịch Mẫu SơnẢnh: Phan Cầu
Công tác an ninh, quốc phòng : Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện tốt việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác cùng phát triển. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn tiếp tục thực hiện các mục tiêu của lộ trình cải cách tư pháp theo yêu cầu của Trung ương. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, những vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành ‘’điểm nóng’‘ về an ninh trật tự.
Xây dựng hệ thống chính trị : Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận nhân dân. Tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với chủ đề trọng tâm là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, các cấp uỷ phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảm bảo theo sự chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 70% trở lên, từ 65% trở lên số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 2.000 đảng viên mới trở lên; 70% trở lên các cơ quan tổ chức chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.
Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp; nâng cao năng lực thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn kỷ luật hành chính. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội.
Phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ thời cơ, thuận lợi và với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp uỷ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, nhất định năm 2010 chúng ta tiếp tục đạt hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Lạng Sơn thành tỉnh giàu mạnh.
Nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Phùng Thanh Kiểm - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh