Chủ nhật,  21/07/2024

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Một năm nhiều nỗ lực

LSO-Sau hơn 20 năm đổi mới cùng đất nước, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tuy vậy, những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục đòi hỏi phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện Quyết định số 999 -QĐ/TU ngày 04/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương phân bổ, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của Ủy ban nhân tỉnh giao, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch cho các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng được 19.037/14,590 lượt cán bộ, đạt 130,47% kế hoạch. Đạt được kết quả trên là do sự phấn đấu,...

LSO-Sau hơn 20 năm đổi mới cùng đất nước, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Tuy vậy, những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục đòi hỏi phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thực hiện Quyết định số 999 -QĐ/TU ngày 04/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương phân bổ, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của Ủy ban nhân tỉnh giao, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch cho các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng được 19.037/14,590 lượt cán bộ, đạt 130,47% kế hoạch. Đạt được kết quả trên là do sự phấn đấu, nỗ lực bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn của tất cả các cấp, ngành chức năng.
Trong công tác đào tạo cán bộ, tổng số cán bộ được chọn cử đi đào tạo 1110 lượt, trong đó: đào tạo tại các trung tâm, học viện của Trung ương và nước ngoài là 40 đồng chí, gồm: đào tạo tiến sĩ 3 đồng chí; thạc sĩ 11 đồng chí; 24 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; 2 đồng chí đi học đại học chính trị chuyên ngành.
Với các lớp đào tạo tại tỉnh, đã mở 15 lớp với 1070 học viên. Trong đó: 12 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức 779 học viên; 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung hệ ngắn hạn với 80 học viên; phối hợp với Trường Cao đẳng Nội vụ Hà nội mở 1 lớp trung cấp hành chính hệ tập trung với 81 học viên; 1 lớp cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức, khoá học 2009 – 2011 với 110 học viên. Tiếp tục hoàn thành chương trình toàn khoá lớp trung cấp lý luận chính trị & nghiệp vụ công tác đoàn, đội, hội (khoá học 2008 – 2009) với 100 học viên. Tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khoá học 2006 – 2009 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với 116 học viên.
Trong công tác bồi dưỡng cán bộ, năm 2009, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử đi bồi dưỡng, tại nước ngoài, các trung tâm, học viện của Trung ương và tỉnh là 17.927 học viên. Trong đó : bồi dưỡng tại nước ngoài 43 học viên với các chuyên đề: công tác xây dựng đảng, công tác quản lý đô thị, quản lý du lịch, quản lý nhân sự tài chính công, công tác phát triển nông, lâm nghiệp và nghiên cứu khảo sát một số chuyên đề khác….
Bồi dưỡng tại các học viện Trung ương 67 học viên, với các chuyên đề : bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp 5 đồng chí; bồi dưỡng công tác tổ chức 3 đồng chí; bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 15 đồng chí; công tác dân vận 2 đồng chí; kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 1là 5 đồng chí; đối tượng 2 là 40 đồng chí. Bồi dưỡng tại tỉnh 17.817 lượt học viên, với các chuyên đề : 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính với 106 học viên; 5 lớp chương trình chuyên viên với 317 học viên; 7 lớp ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung trình độ A, B) với tổng số 200 học viên; 3 lớp tin học văn phòng với 66 học viên; mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 530 người và các chương trình bồi dưỡng khác như: bồi dưỡng cấp uỷ, đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, kiến thức quốc phòng – an ninh…
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đầu tư nguồn kinh phí thỏa đáng (hơn 9 tỉ đồng) đáp ứng cho nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2009 đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, không ngừng củng cố nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hệ thống bộ máy chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của tỉnh theo tinh thần nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII.
Năm 2010, tỉnh giao 12 tỉ đồng để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành: thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành; đại học chính trị chuyên ngành; cao cấp, trung cấp lý luận chính trị – hành chính, trung cấp chuyên ngành công tác phụ nữ; tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình các lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ ngắn hạn và hệ tại chức; trung cấp hành chính; trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, đội, hội; cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức. Tiếp tục quan tâm đầu tư bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, tin học văn phòng, ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trình độ A, B, C và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác….

Lương Đình Ước, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ