Chủ nhật,  21/07/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại BHXH huyện Cao Lộc và BHXH tỉnh

LSO-Chiều 11/3/2010, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại BHXH huyện Cao Lộc. Về các nội dung giám sát, đối với vấn đề văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị cho rằng, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đối với kết quả thu BHXH bắt buộc, năm 2008, trên địa bàn huyện có 3.103 lao động phải tham gia đóng BHXH, số đối tượng này đã đăng ký và thực tế đã tham gia đóng BHXH đầy đủ; năm 2009 có 5.438 lao động phải tham gia đóng BHXH và trên thực tế đã có 4.202 lao động tham gia đóng BHXH. Tổng quỹ BHXH quản lý thu năm 2008 và 2009 trên 23,531 tỷ đồng, trong đó thu thực tế trong 2 năm qua đạt trên 24 tỷ đồng. Về vấn đề nợ BHXH, tính đến hết năm 2009 trên địa bàn có 149 đơn vị còn nợ tiền BHXH với tổng số tiền lên đến trên 99 triệu...

LSO-Chiều 11/3/2010, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại BHXH huyện Cao Lộc.
Về các nội dung giám sát, đối với vấn đề văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị cho rằng, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đối với kết quả thu BHXH bắt buộc, năm 2008, trên địa bàn huyện có 3.103 lao động phải tham gia đóng BHXH, số đối tượng này đã đăng ký và thực tế đã tham gia đóng BHXH đầy đủ; năm 2009 có 5.438 lao động phải tham gia đóng BHXH và trên thực tế đã có 4.202 lao động tham gia đóng BHXH. Tổng quỹ BHXH quản lý thu năm 2008 và 2009 trên 23,531 tỷ đồng, trong đó thu thực tế trong 2 năm qua đạt trên 24 tỷ đồng. Về vấn đề nợ BHXH, tính đến hết năm 2009 trên địa bàn có 149 đơn vị còn nợ tiền BHXH với tổng số tiền lên đến trên 99 triệu đồng, hầu hết là nợ gối đầu. Đối với tình hình chi BHXH, năm 2009, chi trả các chế độ trên 30,7 tỷ đồng cho 2.010 người. Đối với BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp, người lao động chưa tham gia hoặc tham gia chưa nhiều. Năm 2009 có 14 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.918 người tham gia BH thất nghiệp…
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đã đưa ra các ý kiến nhằm làm rõ hơn một số vấn đề như: số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đã xây dựng được thang, bảng lương; công tác phối hợp giữa BHXH với các ngành chức năng; vấn đề nợ gối và giải pháp thực hiện thu nợ; công tác quản lý cán bộ, quản lý quỹ BHXH, công tác kiểm tra của ngành đối với các doanh nghiệp và việc xử lý vi phạm như thế nào, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán của các đơn vị; vấn đề khen thưởng, xử phạt đối với các đơn vị tham gia BHXH…
Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả của BHXH huyện Cao Lộc trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chi BHXH theo quy định; tăng cường phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chi, trả các chế độ BHXH. Cần thực hiện công tác quản lý quỹ công khai, minh bạch, dân chủ, chi đúng cho đối tượng được hưởng; tiếp tục có giải pháp xử lý vi phạm nợ đọng; tăng cường công tác tuyên truyền cụ thể, hiệu quả hơn. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương và ngành dọc, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt với các cán bộ xã; quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác quản lý cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với sơ kết, tổng kết hội nghị khách hàng, có khen thưởng, xử phạt cụ thể, qua đó nhân điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt việc tham gia đóng BHXH cho người lao động.
Sáng 12/3/2010, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn giám sát tại BHXH tỉnh. Tại buổi giám sát, sau khi báo cáo với đoàn về tình hình quản lý thu, chi BHXH trên địa bàn lãnh đạo BHXH tỉnh đã kiến nghị với tỉnh, tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật BHXH. Các ngành chức năng thông báo các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, số lao động, thang bảng lương mà doanh nghiệp đã đăng ký để BHXH có cơ sở dữ liệu xác định, quản lý, khai thác đối tượng tham gia BHXH. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về tham gia BHXH; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành về tổ chức thực hiện Luật BHXH. Đối với Trung ương, đề nghị Quốc hội và các bộ, ngành xem xét sửa đổi, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Luật BHXH và các thông tư, nghị quyết liên quan đến chế độ BHXH cho người lao động.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đã yêu cầu đại diện BHXH tỉnh làm rõ hơn một số vấn đề trong quá trình thực hiện quản lý và sử dụng quỹ BHXH từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế của BHXH tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị đơn vị cần chủ động tăng cường phối hợp và xây dựng được quy chế phối hợp với các ngành chức năng; tăng cường công tác quản lý thu, chi BHXH bằng các biện pháp cụ thể, hiệu quả; cần thực hiện công tác quản lý quỹ công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng đúng mục đích, chi đủ cho đối tượng được hưởng; phải có giải pháp thật cụ thể, chi tiết để giải quyết vấn đề nợ đọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tập huấn, tập trung vào đối tượng kế toán làm công tác BHXH, đặc biệt trong các trường học. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành dọc, các sở, ngành, đoàn thể. Quan tâm công tác quản lý cán bộ; tăng cường sự giám sát lẫn nhau trong đơn vị, đặc biệt là phát huy tính đảng đối với các đảng viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với sơ kết, tổng kết hội nghị khách hàng, chỉ đạo tuyến huyện, thành phố thực hiện công tác khen thưởng, xử phạt cụ thể, qua đó nhân điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt việc tham gia đóng BHXH cho người lao động.

Thanh Huyền