Chủ nhật,  21/07/2024

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

LSO-Sáng ngày 1/4/2010, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 bài học do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn trong đó có xen kẽ các buổi thảo luận. Nội dung tập trung vào các bài học như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an...

LSO-Sáng ngày 1/4/2010, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.
Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 bài học do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn trong đó có xen kẽ các buổi thảo luận. Nội dung tập trung vào các bài học như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Thời gian học bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 8/4/2010.

Thanh Huyền