Thứ tư,  24/07/2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4 và ký giao ước thi đua năm 2010

LSO-Ngày 6/4/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và Trung tâm bồi dưỡng chíng trị các Đảng bộ trực thuộc.Đây là Hội nghị báo cáo viên định kỳ có nội dung đặc biệt quan trọng, vì ngoài thông tin thời sự - chính sách, các báo cáo viên còn được nghe hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền phải nêu bật, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng vững mạnh từ cơ sở. Khi tuyên truyền phải nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực...

LSO-Ngày 6/4/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn và Trung tâm bồi dưỡng chíng trị các Đảng bộ trực thuộc.
Đây là Hội nghị báo cáo viên định kỳ có nội dung đặc biệt quan trọng, vì ngoài thông tin thời sự – chính sách, các báo cáo viên còn được nghe hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền phải nêu bật, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng vững mạnh từ cơ sở. Khi tuyên truyền phải nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ đó xác định chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo, tuyên huấn, trung tâm bồi dưỡng chính trị các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2010.

MC