Thứ tư,  24/07/2024

Tọa đàm về "Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Nhằm góp phần làm rõ những điểm mới, nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 17-4, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm "Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận chính trị.Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm những nội dung chủ yếu trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng, gồm: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo...

Nhằm góp phần làm rõ những điểm mới, nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 17-4, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm “Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận chính trị.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm những nội dung chủ yếu trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng, gồm: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cũng được các đại biểu quan tâm phân tích làm rõ.

Theo Nhandan