Thứ năm,  25/07/2024

Nam Ðịnh xây dựng công tác toàn khóa theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 18 đề ra định hướng: Phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế so tốc độ và trình độ chung của vùng kinh tế trọng điểm vùng nam đồng bằng Bắc Bộ.Sáu tháng qua, là khoảng thời gian các cấp ủy đảng tỉnh Nam Định phải dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2011 và các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời triển khai toàn diện các mặt công tác của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Như vậy, vấn đề đặt ra là Tỉnh ủy Nam Định triển khai học tập nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh như thế nào để đáp ứng đồng thời các nhiệm vụ nêu trên? Đi tìm câu trả lời, chúng tôi được biết: Tại các nhiệm kỳ đại hội trước, Tỉnh ủy...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 18 đề ra định hướng: Phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ, phấn đấu rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế so tốc độ và trình độ chung của vùng kinh tế trọng điểm vùng nam đồng bằng Bắc Bộ.

Sáu tháng qua, là khoảng thời gian các cấp ủy đảng tỉnh Nam Định phải dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2011 và các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời triển khai toàn diện các mặt công tác của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Như vậy, vấn đề đặt ra là Tỉnh ủy Nam Định triển khai học tập nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh như thế nào để đáp ứng đồng thời các nhiệm vụ nêu trên? Đi tìm câu trả lời, chúng tôi được biết: Tại các nhiệm kỳ đại hội trước, Tỉnh ủy Nam Định thường xây dựng các chương trình công tác toàn khóa. Cách làm này bảo đảm cho nghị quyết được cụ thể hóa một cách toàn diện, nhưng lại bộc lộ nhược điểm là đặt ra nhiều mục tiêu chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ người, rõ thời gian thực hiện và chưa rõ tính khả thi, nhất là các nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra.

Để khắc phục những hạn chế đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh kết thúc thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt; tiếp thu ý kiến đóng góp từ các cuộc thảo luận để xây dựng chương trình công tác toàn khóa trình Tỉnh ủy. Đó là nắm vững những nội dung trọng yếu trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở này, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất quan điểm chỉ đạo trong xây dựng chương trình công tác toàn khóa theo hướng lựa chọn những nội dung, những nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi nhất trong tổng thể các nhiệm vụ chính trị cần thực hiện để ban hành các Nghị quyết chuyên đề, nhằm tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ, đột phá trong từng lĩnh vực và trong toàn tỉnh, đây là cách làm mới của Tỉnh ủy Nam Định. Làm như vậy vừa bảo đảm được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy mà trực tiếp là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cả nhiệm kỳ; vừa nêu cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết của Đảng… Trong đó, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tạo bước phát triển mới, bền vững về kinh tế, xã hội; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện ngành sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng một số vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có quy mô lớn kết hợp phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại; phát triển kinh tế biển; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó, Ban Thường vụ trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành bảy Nghị quyết trọng tâm mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển: Nghị quyết về phát triển CN – TTCN, làng nghề ở nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, gia trại; xây dựng hệ thống giao thông huyết mạch do tỉnh quản lý và giao thông nông thôn; xây dựng khu kinh tế Ninh Cơ; phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo chất lượng cao; nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn và Nghị quyết về công tác quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội.

Làm việc với đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi tâm đắc với dự kiến sẽ ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở nông thôn, nhằm mục tiêu tất cả các xã trong toàn tỉnh đều có nghề, có cụm, điểm sản xuất CN – TTCN. Trước hết là 73 xã đang thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015. Chỉ có phát triển CN- TTCN và làng nghề mới nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo của cư dân nông thôn trong sản xuất và xây dựng cuộc sống mới; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn; tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ về nông thôn. Phát triển gia trại, trang trại vừa đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp vừa tạo ra điều kiện thực tế kiểm nghiệm việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc đầu tư, nâng cấp TP Nam Định trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2012, Nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ với dự án trọng điểm là Nhà máy nhiệt điện 2400 MW đang được ráo riết triển khai sẽ là hai cực tăng trưởng, tạo nên những chuyển biến căn bản cho tỉnh Nam Định trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Tỉnh ủy Nam Định chọn việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn để ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đó là khâu đột phá.

Đáng mừng là BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ này nêu quyết tâm thực hiện bằng được phương châm: Chỉ chọn những vấn đề mang tính đột phá để ra Nghị quyết và chỉ ra Nghị quyết khi đã cân đối được các nguồn lực. Thực hiện có sự phân công, phân cấp, nhiệm vụ cụ thể, rành mạch trong quá trình tổ chức thực hiện để đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Nhandan