Chủ nhật,  21/07/2024

Cẩm Phả coi trọng ý kiến nơi cư trú góp ý với cán bộ

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Đảng bộ thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nền nếp việc lấy ý kiến của cấp ủy, quần chúng nơi cư trú về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.Từ đó, hằng năm đã có hơn ba nghìn cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ được đánh giá, nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, tập trung vào nội dung về phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cộng đồng khu dân cư. Căn cứ nhận xét đánh giá của cấp ủy, quần chúng nơi cư trú với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng nơi đảng viên công tác có quy chế tiếp thu, xử lý, kết luận để biểu dương hoặc phê bình kịp thời.Thông qua hoạt động này, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên tại các khu dân cư chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham xây...

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nền nếp việc lấy ý kiến của cấp ủy, quần chúng nơi cư trú về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Từ đó, hằng năm đã có hơn ba nghìn cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ được đánh giá, nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, tập trung vào nội dung về phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cộng đồng khu dân cư. Căn cứ nhận xét đánh giá của cấp ủy, quần chúng nơi cư trú với cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng nơi đảng viên công tác có quy chế tiếp thu, xử lý, kết luận để biểu dương hoặc phê bình kịp thời.

Thông qua hoạt động này, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên tại các khu dân cư chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần khu dân cư nâng lên. Tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo Nhandan