Thứ tư,  24/07/2024

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng khu vực phía bắc

* Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiếnNgày 20-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt khu vực phía bắc.Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, khai mạc hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các ban của Đảng, Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.Hơn 400 đại biểu gồm đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo của 27 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc; thường trực các Đảng ủy trực thuộc T.Ư; các báo cáo viên T.Ư và cấp tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã tham dự hội nghị.Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội...

* Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt khu vực phía bắc.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, khai mạc hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các ban của Đảng, Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hơn 400 đại biểu gồm đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo của 27 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc; thường trực các Đảng ủy trực thuộc T.Ư; các báo cáo viên T.Ư và cấp tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã tham dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội XI của Đảng đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2001 – 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội (2006 – 2010). Đó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại hội đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm, 20 năm tới…

Tổng Bí thư nêu rõ: Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; yêu cầu coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Cần học tập để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, hành động. Vì vậy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân phải thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, tư tưởng Đại hội XI cũng như các đại hội trước đây của Đảng ta. Trong quá trình nghiên cứu, cần tập trung tìm hiểu, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những quan điểm lớn trong các văn kiện của Đại hội. Từ đó, cụ thể hóa thành những chương trình hành động, phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và kiên quyết bác bỏ những quan điểm thù địch.

Đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Ban Chỉ đạo Học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, phát biểu ý kiến, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, khai mạc hội nghị; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong tổ chức lớp học; nghiêm túc, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập vận dụng vào xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Đảng.

Trong thời gian hơn hai ngày, các đại biểu được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI; kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI; hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại địa phương, đảng bộ trực thuộc T.Ư.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ bế mạc ngày 22-4.

Theo Nhandan