Thứ sáu,  19/07/2024

Chăm lo nhiều hơn cho trẻ em nghèo

Trong hơn bảy triệu trẻ em nghèo thì số có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ khá lớn, với khoảng 4,5 triệu em, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lên đến hơn 1,7 triệu em. Trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt lại càng bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhiều nhất. Trẻ em nghèo là những trẻ em không được đáp ứng tám loại nhu cầu cơ bản như dinh dưỡng, nước sạch, nhà ở, giáo dục, vệ sinh môi trường, phải lao động nặng nhọc, không được vui chơi giải trí...Còn số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn thì dễ bị bắt cóc, buôn bán, bị bạo lực và ngược đãi, bị tai nạn thương tích, bị bỏ rơi hoặc sống trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và nếu số trẻ em này không được chăm lo chu đáo, sẽ làm giảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.Kết quả điều tra của các cơ quan khoa học và quản lý nhà nước, kết quả...

Trong hơn bảy triệu trẻ em nghèo thì số có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ lệ khá lớn, với khoảng 4,5 triệu em, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lên đến hơn 1,7 triệu em. Trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt lại càng bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhiều nhất. Trẻ em nghèo là những trẻ em không được đáp ứng tám loại nhu cầu cơ bản như dinh dưỡng, nước sạch, nhà ở, giáo dục, vệ sinh môi trường, phải lao động nặng nhọc, không được vui chơi giải trí…

Còn số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn thì dễ bị bắt cóc, buôn bán, bị bạo lực và ngược đãi, bị tai nạn thương tích, bị bỏ rơi hoặc sống trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và nếu số trẻ em này không được chăm lo chu đáo, sẽ làm giảm chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Kết quả điều tra của các cơ quan khoa học và quản lý nhà nước, kết quả giám sát của Quốc hội cho thấy đang còn có những bất bình đẳng và sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa về tình trạng nghèo đói và thiếu thốn của trẻ em.

Để thiết thực chăm sóc trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần tăng cường hơn nữa chính sách xã hội đối với trẻ em và sự thực thi đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ, cưu mang của cộng đồng. Thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, như chính sách hỗ trợ về nuôi dưỡng, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, chính sách hỗ trợ về văn hóa, thông tin… Hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đã được chi cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn sống tại các cộng đồng và gia đình thay thế, chưa kể đến hơn ba triệu trẻ em nghèo và trẻ em trong gia đình có công với nước được hưởng chính sách hỗ trợ giáo dục của Đảng và Nhà nước…

Tuy vậy, các chính sách và luật pháp mới chỉ coi trọng đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt mà chưa có những chính sách và luật pháp để hỗ trợ đúng mức trẻ em nghèo, cận nghèo và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt…

Góp phần xử lý và giải quyết những vấn đề đối với trẻ em nghèo và hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt một mặt cần thực hiện tốt và sáng tạo các chính sách, luật pháp đã có; mặt khác rất cần tiếp tục bổ sung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp đối với trẻ em và coi đây là công việc thật sự cấp bách và có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực đối với trẻ em hiện nay, cũng là để phát triển nguồn nhân lực cho đất nước ngày mai.

Theo Nhandan