Thứ hai,  22/07/2024

Mãi sáng ngời tư tưởng Lê-nin vĩ đại

Thế giới ngày nay có biết bao biến cố khôn lường, nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng, với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lịch sử loài người bước sang trang mới. Thế giới không còn là độc tôn của chủ nghĩa tư bản. Một quá độ lịch sử đã được mở ra: nhiều quốc gia bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu cao cả là độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tác giả tinh thần và lãnh tụ của các cao trào cách mạng đó chính là V.I.Lê-nin (1870-1924) - người con ưu tú của dân tộc Nga, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ, ngay từ những năm học tại Đại học Tổng hợp Ca-dan, Lê-nin sớm tham gia hoạt động chống chế độ Sa hoàng, bị bắt và đi đày một năm. Năm 1893, Lê-nin gia nhập Đảng Xã hội - Dân chủ Nga...

Thế giới ngày nay có biết bao biến cố khôn lường, nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng, với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lịch sử loài người bước sang trang mới. Thế giới không còn là độc tôn của chủ nghĩa tư bản. Một quá độ lịch sử đã được mở ra: nhiều quốc gia bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu cao cả là độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tác giả tinh thần và lãnh tụ của các cao trào cách mạng đó chính là V.I.Lê-nin (1870-1924) – người con ưu tú của dân tộc Nga, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ, ngay từ những năm học tại Đại học Tổng hợp Ca-dan, Lê-nin sớm tham gia hoạt động chống chế độ Sa hoàng, bị bắt và đi đày một năm. Năm 1893, Lê-nin gia nhập Đảng Xã hội – Dân chủ Nga và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại. Ông mất ngày 21-1-1924.

Lê-nin để lại cho nhân loại, cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới một di sản đồ sộ về tư tưởng, lý luận, tinh thần và chính trị thực tiễn. Ông đã bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hệ tư tưởng khoa học và cách mạng soi sáng con đường đấu tranh vì những giá trị, mục tiêu cao đẹp của thời đại. Đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, sáng lập chính quyền Xô-viết, thực hiện công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, sau đó là trên phạm vi Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết. Đã đem lại ánh sáng soi đường, cảm hứng mãnh liệt và sự ủng hộ quý báu cho cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập, tự do và cho cả loài người tiến bộ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, tư bản… Đã để lại một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng và nhân sinh quan cộng sản, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng quần chúng cần lao, giải phóng con người.

Là một nhà tư tưởng, Lê-nin đã kế tục, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trên cả ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học, đem lại cho hệ tư tưởng vô sản sức sống trong thời đại mới. Người đã nêu ra định nghĩa về phạm trù vật chất; luận chứng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; xây dựng lý luận nhận thức; hoàn thiện phép biện chứng; thống nhất phép biện chứng với lô-gích học và lý luận nhận thức… Đã phân tích những đặc trưng kinh tế chính trị cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền; nêu ra chính sách kinh tế mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; chính sách công nghiệp hóa, cải tạo và phát triển nông nghiệp, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa… Đã nêu ra lý luận về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản; lý luận về bước chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới thành cách mạng xã hội chủ nghĩa; lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản; lý luận về vai trò vĩ đại của quần chúng nhân dân mà nòng cốt là liên minh công – nông do Đảng Cộng sản lãnh đạo; cương lĩnh về vấn đề dân tộc; lý luận về chính quyền Xô-viết…

Là nhà chính trị và lãnh tụ cách mạng, Lê-nin là người đầu tiên biến lý luận chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thành hiện thực sinh động; biến chủ nghĩa cộng sản từ &#39một bóng ma ám ảnh&#39 thành một thực thể sống mà các thế lực tư bản, đế quốc phải đối mặt. Người đã lãnh đạo quần chúng cách mạng, làm nên sự kiện &#39rung chuyển toàn thế giới&#39: đánh đổ chế độ áp bức, bất công, lập nên chính quyền công-nông-binh, khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, lãnh tụ Lê-nin đã rất thành công trong lãnh đạo nhân dân bảo vệ vững chắc chính quyền Xô-viết trước vòng vây của chủ nghĩa đế quốc; đồng thời hết sức năng động, sáng tạo trong vai trò là người mở đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng quan trọng của Lê-nin cùng với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại mới, thời đại chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; thời đại mà hệ thống thuộc địa thế giới nhanh chóng bị thủ tiêu; thời đại mà chủ nghĩa tư bản bị tiến công ngay tại các trung tâm của chúng; thời đại mà các lực lượng cách mạng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở hàng chục quốc gia thuộc châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

Tư tưởng Lê-nin và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam. Trên hành trình tìm đường cứu nước, khi đọc bản Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã reo lên: &#39Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!&#39. Từ đó, Người đi theo con đường của Lê-nin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đem chủ nghĩa Mác- Lê-nin về với Cách mạng Việt Nam.

Đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng và giành nhiều thắng lợi vĩ đại, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

TRONG những năm tới, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục phát huy cao độ tinh thần cách mạng, ra sức thi đua, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI của Đảng đề ra: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên con đường ấy, mãi mãi tỏa sáng tư tưởng, sự nghiệp và tấm gương của Lê-nin vĩ đại!

Theo Nhandan