Thứ hai,  22/07/2024

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội Hội Cựu chiến binh các cấp

Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa có Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 22-4-2011 về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017).Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo Ban chấp hành Hội CCB các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của Hội và hội viên CCB; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của Hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực góp...

Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa có Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 22-4-2011 về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo Ban chấp hành Hội CCB các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của Hội và hội viên CCB; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của Hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành các cấp Hội CCB khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng năng lực lãnh đạo công tác hội trong tình hình mới; đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội CCB Việt Nam.
Thời gian đại hội Hội CCB các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ quý I đến quý IV năm 2012. Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam toàn quốc lần thứ V được tổ chức vào tháng 12-2012. Các địa phương tổ chức đại hội vào quý IV năm 2011 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.
Theo Nhandan