Thứ tư,  24/07/2024

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

LSO-Ngày 23/4/2011, tại hội trường Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011.Theo báo cáo, kết thúc năm 2010 kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu tăng 15,56%, tỷ lệ chia cổ tức tăng 1,66 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 25%, nộp ngân sách nhà nước trên 830 triệu đồng. Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã chỉ ra những hạn chế, bất cập đồng thời thông qua phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới....

LSO-Ngày 23/4/2011, tại hội trường Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011.
Theo báo cáo, kết thúc năm 2010 kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu tăng 15,56%, tỷ lệ chia cổ tức tăng 1,66 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 25%, nộp ngân sách nhà nước trên 830 triệu đồng.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã chỉ ra những hạn chế, bất cập đồng thời thông qua phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Công Quân