Thứ tư,  24/07/2024

HĐND huyện Bắc Sơn hiệu quả từ công tác giám sát

LSO-Trong những năm qua, thông qua hoạt động của mình, HĐND huyện Bắc Sơn đã thay mặt nhân dân quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng bằng việc ban hành các nghị quyết (NQ) nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Và để các NQ sau khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống, một trong những hoạt động được HĐND huyện chú trọng thực hiện có hiệu qủa là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ.Công an huyện Bắc Sơn giúp dân thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến làm nhà mới - Ảnh: Đức ToànTheo số liệu thống kê của HĐND huyện Bắc Sơn, từ năm 2004 đến nay, HĐND huyện đã ban hành 94 NQ. Các NQ của HĐND ban hành đều hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn, lòng dân, được nhân dân các dân tộc trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 94 cuộc tại 20...

LSO-Trong những năm qua, thông qua hoạt động của mình, HĐND huyện Bắc Sơn đã thay mặt nhân dân quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng bằng việc ban hành các nghị quyết (NQ) nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Và để các NQ sau khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống, một trong những hoạt động được HĐND huyện chú trọng thực hiện có hiệu qủa là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ.
Công an huyện Bắc Sơn giúp dân thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến làm nhà mới – Ảnh: Đức Toàn
Theo số liệu thống kê của HĐND huyện Bắc Sơn, từ năm 2004 đến nay, HĐND huyện đã ban hành 94 NQ. Các NQ của HĐND ban hành đều hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn, lòng dân, được nhân dân các dân tộc trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 94 cuộc tại 20 xã, thị trấn và 32 lượt cơ quan chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng – an ninh. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu như: công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các xã, thị trấn, việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức giao kế hoạch hàng năm đối với UBND các xã, thị trấn; việc thực hiện chế độ công chức, công vụ của các chức danh chuyên môn xã theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNV ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; một số công trình xây dựng trọng điểm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; quản lý thu, chi ngân sách; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm nghèo; chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, phát triển giao thông nông thôn…Hoạt động giám sát của HĐND được triển khai bằng nhiều hình thức như: các Ban HĐND tự tổ chức giám sát; Thường trực HĐND phối hợp với các Ban HĐND tổ chức giám sát; Thường trực HĐND phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện phối hợp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn giám sát. Tùy theo từng nội dung giám sát, Thường trực HĐND mời từng ban HĐND và lãnh đạo một số ngành chuyên môn cùng tham gia.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND đã có tác dụng tích cực, kịp thời phát hiện, động viên cổ vũ những nhân tố mới, phát huy ưu điểm, đồng thời giúp cho các cấp, các ngành, địa phương thấy rõ những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục những vấn đề bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Nhờ đó, các NQ của HĐND đã được tổ chức có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đạt được kết quả rõ nét như: tổng sản lượng lương thực bình quân mỗi năm đều tăng; quản lý thu, chi ngân sách có nhiều cố gắng, tiến bộ; cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm, chợ được quan tâm đầu tư xây dựng; tỷ lệ đói nghèo giảm, bộ mặt nông thôn có bước khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, HĐND các cấp đã trực tiếp cùng với cơ sở bàn bạc giúp các đơn vị địa phương tháo gỡ, giải quyết những khó khăn tại chỗ. Đồng thời, gửi tới UBND các cấp, các ngành hữu quan nhiều ý kiến, kiến nghị quan trọng. Nhìn chung, các kiến nghị của HĐND đã được UBND các cấp tiếp thu, nhiều vấn đề bức xúc đã được UBND các cấp tập trung giải quyết có trọng tâm, trọng điểm được nhân dân đồng tình ủng hộ. UBND các cấp đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các NQ của HĐND một cách quyết liệt và có hiệu quả. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều công sức, phối hợp chặt chẽ tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, biến các NQ của HĐND thành hiện thực sống.

Đức Anh