Chủ nhật,  21/07/2024

Bế mạc Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng khu vực phía nam

Sau hơn hai ngày làm việc, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư khu vực phía nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc sáng 28-4. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến kết luận hội nghị.Hội nghị đã nghe các đồng chí trực tiếp tham gia soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng truyền đạt nội dung trong các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và nghe đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tại các địa phương,...

Sau hơn hai ngày làm việc, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư khu vực phía nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc sáng 28-4. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe các đồng chí trực tiếp tham gia soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng truyền đạt nội dung trong các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và nghe đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tại các địa phương, cơ sở các đảng bộ.

Phát biểu ý kiến kết luận, bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá: Hội nghị đã hoàn thành các chương trình đề ra. Các báo cáo viên đã đáp ứng yêu cầu, truyền đạt những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Một số nội dung, luận điểm trong các văn kiện được luận giải sâu sắc, tư liệu phong phú, cách diễn đạt dễ hiểu; các đại biểu tập trung cao độ, tiếp thu nghiêm túc, thảo luận dân chủ và đề xuất những ý kiến xác đáng.

Đồng chí dành thời gian phân tích, làm rõ thêm những nội dung các đại biểu quan tâm và nhấn mạnh những nội dung cần quán triệt sâu. Đó là: Năm bài học kinh nghiệm, tám đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa, tám phương hướng cơ bản trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); năm quan điểm phát triển, 12 định hướng phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển đất nước năm năm tới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình tại Đại hội XI và những điểm mới trong Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)…

Về công tác triển khai học tập nghị quyết sau hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cần tiếp tục nghiên cứu sâu về những quan điểm lớn, những vấn đề cơ bản và mới trong Văn kiện Đại hội. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI ở các cấp theo yêu cầu, kế hoạch đã được hướng dẫn. Gắn học tập, quán triệt với xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Theo Nhandan