Chủ nhật,  21/07/2024

Họp Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn

LSO-Ngày 27/4/2011, Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp để triển khai một số nội dung thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2011. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giảm nghèo tỉnh chủ trì cuộc họp. Trong giai đoạn 2006-2010, công tác giảm nghèo đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành cụ thể của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 29,07% năm 2006 xuống còn 13,61% cuối năm 2010, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Lãnh đạo Sở LĐTB&XH trình bày các dự thảo báo cáo tại cuộc họpTại cuộc họp, lãnh đạo Sở LĐTB&XH – cơ quan thường trực của BCĐ đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra cuộc tổng điều tra hộ nghèo năm 2010-2020; dự thảo...

LSO-Ngày 27/4/2011, Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp để triển khai một số nội dung thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2011. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giảm nghèo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Trong giai đoạn 2006-2010, công tác giảm nghèo đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành cụ thể của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 29,07% năm 2006 xuống còn 13,61% cuối năm 2010, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH trình bày các dự thảo báo cáo tại cuộc họp
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở LĐTB&XH – cơ quan thường trực của BCĐ đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra cuộc tổng điều tra hộ nghèo năm 2010-2020; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; dự thảo Chương trình giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015; dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ; quy định phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ giảm nghèo; quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc BCĐ giảm nghèo. Các thành viên BCĐ đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo nhằm đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác hơn.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Hùng Khoa đã nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện trong năm 2011. Đối với các dự thảo báo cáo đã thống nhất tại cuộc họp, đồng chí đề nghị Sở LĐTB&XH – cơ quan thường trực của BCĐ chủ động tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đã thảo luận vào các dự thảo báo cáo để hoàn chỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tới.

Thanh Huyền