Thứ năm,  25/07/2024

Hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 22-CT-TU ngày 25/1/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đã quan tâm, quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.Học sinh các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham quan, tìm hiểu về hình ảnh anh bộ đội - Ảnh: Dương...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 22-CT-TU ngày 25/1/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đã quan tâm, quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Vì vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.
Học sinh các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tham quan, tìm hiểu về hình ảnh anh bộ đội – Ảnh: Dương Nguyên
Những năm qua, việc giáo dục tuyên truyền luôn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung, hình thức, phương pháp đã có nhiều cải tiến, phù hợp với khả năng nhận thức, phong tục tập quán, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Từ năm 2008 đến nay, các cơ quan thông tin đại chúng đã phát huy tốt vai trò thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động lễ hội, sinh hoạt cộng đồng ở các thôn bản, khu phố. Đặc biệt, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã kết hợp tốt giữa huấn luyện với giao lưu văn hóa, thể thao, làm công tác dân vận, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức hội thao quốc phòng trong lực lượng quân sự và học sinh, sinh viên; thi tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, về hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”…đã thiết thực góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn… Qua đó, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận lòng dân, nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Công tác GDQPAN cho các đối tượng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2010, các đối tượng 3,4,5 được bồi dưỡng kiến thức QPAN đạt từ 84% trở lên. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đã trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, một số kỹ năng quân sự cần thiết, qua đó, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QPAN trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với củng cố QPAN ở địa bàn, đơn vị, cơ sở.
Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên đến nay đã thực sự đi vào nề nếp, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác GDQPAN cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, lực lượng công an cơ sở; công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên GDQPAN được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GDQPAN trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQPAN trong tình hình mới của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa sâu sắc; vai trò tham mưu của một số cơ quan thường trực giúp Hội đồng GDQPAN cấp huyện, cấp xã, ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy đầy đủ; việc tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn lúng túng; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; hoạt động hội thi, hội thao trong các nhà trường chưa được quan tâm tổ chức thường xuyên…

Ngân Hà