Thứ hai,  22/07/2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

– Ngày 29/2, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2.

Phiên họp kỳ này, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào 7 nội dung do 6 cơ quan trình. Trong đó, tập trung thảo luận các nội dung: dự thảo phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như các ý kiến góp ý bằng văn bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận từng nội dung cụ thể.

Đối với nội dung liên quan đến phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ hợp tác xã tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đối với đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã phải thông qua HĐND tỉnh; lộ trình tăng vốn điều lệ đến năm 2026 tối thiểu là 20 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 30 tỷ đồng, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể sẽ tăng vốn điều lệ để tạo thêm nguồn lực, điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình UBND tỉnh trước ngày 5/3/2024.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung tờ trình tại phiên họp. Trong đó thống nhất mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 5/3/2024 để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp chuyên đề.

Liên quan đến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” gồm các đơn vị có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng và các tập thể nhỏ ở cơ sở (cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; phòng, phân xưởng và tương đương thuộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác); số lượng tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không vượt quá 20% trong tổng số tập thể theo từng nhóm cơ quan, đơn vị có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng….Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa nội dung dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 10/3/2024.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/1/2023 của Bộ Công an về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

TÂN AN