Thứ ba,  16/07/2024

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa ở Đảng bộ Lộc Bình

LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Đảng bộ huyện Lộc Bình. Sự lan tỏa ấy đã làm nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, mỗi cán, bộ đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn đưa Lộc Bình ngày càng phát triển.Những biểu hiện ấy thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về hiệu quả công việc và ý thức xã hội, hình thành nên những thói quen đẹp, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội.Từ khi cuộc vận động được triển khai, Đảng bộ Lộc Bình đã tiến hành tuần tự các bước theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, kèm theo đó là quy chế hoạt động cụ thể, sau đó ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xuống cấp dưới, định kỳ có báo cáo....

Những biểu hiện ấy thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về hiệu quả công việc và ý thức xã hội, hình thành nên những thói quen đẹp, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội.

Từ khi cuộc vận động được triển khai, Đảng bộ Lộc Bình đã tiến hành tuần tự các bước theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, kèm theo đó là quy chế hoạt động cụ thể, sau đó ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xuống cấp dưới, định kỳ có báo cáo. Qua các đợt triển khai học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà tiêu biểu và cụ thể là các chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện ngày càng sâu sắc hơn. Từ đó đưa đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm… của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện cũng hiệu quả hơn. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã không chỉ quán triệt đầy đủ các nội dung của cuộc vận động, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rõ ràng, phù hợp mà còn cụ thể hóa các nội dung đó vào các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt hàng tháng, hầu hết các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều dành thời gian tiến hành kiểm điểm việc thực hiện tiêu chẩn đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh đã đề ra. Nhờ được quán triệt nghiêm nên mỗi cá nhân trong tập thể đều đã có những chuyến biến tích cực trên tất cả các mặt.

Tính đến nay, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Một số biểu hiện hành vi, thái độ cửa quyền, hách dịch, thiếu trách nhiệm trong công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã dần được khắc phục, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả công việc cao hơn. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân thường xuyên quan tâm giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; quy ước, hương ước của cộng đồng và nếp sống văn hóa, lành mạnh. Cùng với đó, việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, đơn vị về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” bước đầu có nhiều chuyến biến tiến bộ, thể hiện qua các công việc cụ thể hàng ngày như: Tiết kiệm điện nước, thời gian, vật tư, văn phòng phẩm; đảm bảo giờ công, ngày công làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; nội bộ đoàn kết, chân thành giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tôn trọng tổ chức, tôn trọng kỷ luật; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Ghi nhận những nỗ lực đó, vừa qua, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,Huyện ủy Lộc Bình đã biểu dương 11 tập thể và 14 cá nhân.

Tiếp tục triển khai thực hiện chiều sâu cuộc vận động, hiện nay, hội phụ nữ ở một số xã trong huyện đã phát động và xây dựng được “hũ gạo tiết kiệm” hàng tháng tổng hợp lại giúp đỡ những phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều xã đã vận động nhân dân loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống, xây dựng xã hội văn minh, điển hình như xã Xuân Lễ… Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Lộc Bình sẽ tiếp tục tiến những bước vững chắc trên chặng đường đổi mới hôm nay.

Diệu Hằng