Thứ hai,  22/07/2024

Tác phẩm sửa đổi lối làm việc – Cẩm nang về công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh

LSO-Nhằm tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngày 1-3-1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đảng viên ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Hai địa phương đó đang có nhiều vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng Đảng. Qua mấy tháng theo dõi việc thực hiện những nội dung của bức thư đó, Hồ Chí Minh thấy sự chuyển biến trong đảng viên chưa nhiều. Cán bộ, đảng viên nhiều nơi hoặc chỉ nghiên cứu qua loa, hoặc nhận thấy khuyết điểm rồi nhưng không cố gắng sửa chữa. Để có tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm 1947 và được Nhà xuất bản Sự thật, xuất bản và phát hành đầu năm 1948. Cuốn sách gồm 6 phần, nêu những căn bệnh cần phê bình và sửa chữa trong Đảng; về những kinh nghiệm...

Qua mấy tháng theo dõi việc thực hiện những nội dung của bức thư đó, Hồ Chí Minh thấy sự chuyển biến trong đảng viên chưa nhiều. Cán bộ, đảng viên nhiều nơi hoặc chỉ nghiên cứu qua loa, hoặc nhận thấy khuyết điểm rồi nhưng không cố gắng sửa chữa. Để có tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm 1947 và được Nhà xuất bản Sự thật, xuất bản và phát hành đầu năm 1948.


Cuốn sách gồm 6 phần, nêu những căn bệnh cần phê bình và sửa chữa trong Đảng; về những kinh nghiệm hay; về bản chất và đạo đức cách mạng; về vấn đề cán bộ trong Đảng, về cách lãnh đạo; về việc chống thói ba hoa.


Nội dung, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự phê bình và phê bình; cách thức tiến hành; những căn bệnh cần phải sửa chữa trong lối làm việc của Đảng. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên làm việc không đúng, không khéo, thì còn nhiều khuyết điểm. Các khuyết điểm có thể quy vào 3 hạng: Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan; Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng tức là bệnh hẹp hòi; Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa. Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi… mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Theo Hồ Chí Minh: địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những bệnh đó.


Hồ Chí Minh chỉ rõ, để làm tốt công việc của Đảng, cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt. Đồng thời, ban hành đường lối chính sách đúng đắn và tìm ra cách làm đúng. Kết hợp tốt việc nghiên cứu lý luận với tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy sáng kiến và tâm huyết với công việc. Bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Sát quần chúng, hợp quần chúng. Phận sự của cán bộ đảng viên là vì lợi ích của Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải giữ vững kỷ luật, trong đó rèn luyện đạo đức cách mạng là quan trọng. Người khẳng định: cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cách lãnh đạo tốt là phải xử lý tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và kiểm tra; phải có các nguyên tắc lãnh đạo nhưng khi lãnh đạo phải biết học hỏi quần chúng. Phải tin vào quần chúng, theo trình độ giác ngộ và tự giác của quần chúng. Phải học cách nói của quần chúng; lời lẽ giản đơn, dễ hiểu; chưa biết rõ chớ nói, chớ viết. Trước khi nói phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận…


Tác phẩm sửa đổi lối làm việcthực chất là một văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trên các mặt tổ chức và tư tưởng. Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc phê phán một số cán bộ, đảng viên có những sai lầm, khuyết điểm gây tác hại cho kháng chiến và kiến quốc như đầu óc bè phái, địa phương, hẹp hòi, ích kỷ, quân phiệt, vô tổ chức, vô kỷ luật… Người chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên về tư cách đạo đức cách mạng, về phương pháp và cách thức vận động quần chúng; đặc biệt nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình không chỉ trong từng đảng viên mà cả trong toàn Đảng. Người chỉ rõ: “một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.


Ra đời trên 60 năm nay, nhưng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn là một trong những văn kiện quan trọng, là cẩm nang về xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Trong bối cảnh Lạng Sơn cùng cả nước đang tích cực thực hiện bước 2 Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nghiên cứa tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh, chúng ta có thêm những lý luận và kinh nghiệm quý làm cẩm nang về phương pháp, nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên phải tuân theo cách chỉ dẫn của Hồ Chí Minh đã nêu trong tác phẩm. Có làm được như thế Đảng bộ mới phát triển, luôn xứng đáng với lòng tin của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Minh Chấn