Thứ sáu,  12/07/2024

Đảng ủy phường Chi Lăng: Học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xây dựng Đảng TSVM "Là đạo đức, là văn minh"

LSO-Ngày 27-3-2010, Thường trực Đảng ủy phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; “Là đạo đức, là văn minh”, trên 500 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khối phố và trực thuộc đã đến dự; tại đây các đảng viên đã được quán triệt, tiếp thu những nội dung cơ bản nhất: ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chính Minh và việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”… Thể hiện học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Thông qua học tập, từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,...

LSO-Ngày 27-3-2010, Thường trực Đảng ủy phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; “Là đạo đức, là văn minh”, trên 500 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khối phố và trực thuộc đã đến dự; tại đây các đảng viên đã được quán triệt, tiếp thu những nội dung cơ bản nhất: ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chính Minh và việc học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”… Thể hiện học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Thông qua học tập, từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường năm 2010.

Hoàng Thanh