Thứ hai,  22/07/2024

Không phân biệt đối xử về giá bán khi cung cấp dịch vụ bán buôn trong viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông.

Không phân biệt đối xử về giá bán khi cung cấp dịch vụ bán buôn trong viễn thông- Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông (hoạt động bán buôn) quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 16 và Điểm d Khoản 3 Điều 17 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15.

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông tham gia vào hoạt động bán buôn trong viễn thông; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Dự thảo Thông tư quy định nghĩa vụ chung khi tham gia hoạt động bán buôn, bao gồm: Nghĩa vụ không phân biệt đối xử khi tham gia hoạt động bán buôn; nghĩa vụ minh bạch khi tham gia hoạt động bán buôn. Cụ thể:

Nghĩa vụ không phân biệt đối xử khi tham gia hoạt động bán buôn 

Theo dự thảo, doanh nghiệp bán buôn có trách nhiệm không phân biệt đối xử về mức giá bán và các điều khoản và điều kiện dịch vụ khi cung cấp dịch vụ bán buôn.

Doanh nghiệp bán buôn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bán buôn cho doanh nghiệp mua buôn với cùng mức giá bán và các điều khoản và điều kiện dịch vụ tương đương với các dịch vụ do doanh nghiệp bán buôn cung cấp cho chính mình, cho công ty con của mình, đối tác kinh doanh của mình và cho doanh nghiệp mua buôn khác.

Các khác biệt về mức giá bán, các điều kiện và điều khoản dịch vụ cho các dịch vụ tương đương phải dựa trên các khác biệt khách quan, bao gồm: Sự thay đổi trong chi phí cung cấp dịch vụ; sự thay đổi về số lượng hoặc chất lượng dịch vụ được cung cấp; sự thay đổi về thời hạn của hợp đồng dịch vụ.

Nghĩa vụ minh bạch khi tham gia hoạt động bán buôn

Doanh nghiệp bán buôn có trách nhiệm minh bạch các thông tin liên quan đến dịch vụ mà doanh nghiệp mua buôn yêu cầu cung cấp bao gồm thông tin sau:

Mức giá cung cấp dịch vụ thông qua việc thực hiện thủ tục kê khai giá theo quy định tại pháp luật về giá;

Thông tin về thông số kỹ thuật, đặc điểm mạng… cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể để cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Quản lý giá dịch vụ bán buôn

Nguyên tắc quản lý và căn cứ xác định giá dịch vụ bán buôn tuân thủ quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Doanh nghiệp bán buôn đối với các dịch vụ thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý có trách nhiệm kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá.

Thực hiện phương pháp định giá dịch vụ viễn thông và các quy định quản lý giá dịch vụ viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn:https://baochinhphu.vn/khong-phan-biet-doi-xu-ve-gia-ban-khi-cung-cap-dich-vu-ban-buon-trong-vien-thong-102240301151242481.htm

Theo baochinhphu.vn