Thứ năm,  25/07/2024

Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 31-12-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nội dung nghị định nêu rõ: Những quy định chung; Đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hình thức xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính...Nghị định còn có quy định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền và thủ tục xử phạt; Tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động, công khai thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Nghị định...

Ngày 31-12-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nội dung nghị định nêu rõ: Những quy định chung; Đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Hình thức xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính…

Nghị định còn có quy định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền và thủ tục xử phạt; Tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động, công khai thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2010 và thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này Phụ lục gồm năm mẫu biên bản và 14 mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Công an quy định việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và lực lượng Cảnh sát môi trường trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Theo Nhandan