Thứ ba,  23/07/2024

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm quản lý và khai thác khoáng sản ở Nghệ An

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 895/VPCP-KNTN, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quản lý và khai thác khoáng sản.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 1-2003 đến tháng 5-2009....

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 895/VPCP-KNTN, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quản lý và khai thác khoáng sản.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 1-2003 đến tháng 5-2009.
Theo Nhandan