Chủ nhật,  21/07/2024

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm: Bắt đầu từ công tác tuyên truyền

LSO- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác này. Trên tinh thần: Nhận thức được nâng cao sẽ chuyển biến trong hành động, Lạng Sơn đã và đang tiếp tục lấy công tác tuyên truyền làm bước đi tiên phong trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nỗ lực khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác tuyên truyền trong thời gian tới sẽ hướng đến mục tiêu: phổ biến, quán triệt, giáo dục kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động để ngăn chặn và...

LSO- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác này. Trên tinh thần: Nhận thức được nâng cao sẽ chuyển biến trong hành động, Lạng Sơn đã và đang tiếp tục lấy công tác tuyên truyền làm bước đi tiên phong trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nỗ lực khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác tuyên truyền trong thời gian tới sẽ hướng đến mục tiêu: phổ biến, quán triệt, giáo dục kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác này, trong đó chú trọng việc chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn công tác tuyên truyền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt là trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đơn vị và nhân dân. Xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đưa nội dung này vào chương tình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng của tỉnh, của huyện. Đẩy mạnh thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục đã có hiệu quả trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ quan truyền thông; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, chủ động mở chuyên mục mới và tăng thời lượng chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu pháp luật, trao đổi, thảo luận, giải đáp pháp luật; tiến hành vận động tuyên truyền thông qua hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tuyên truyền, nâng cao tính định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tích cực thưc hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán, lên án mạnh mẽ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời hệ thống lại, tiếp tục bổ sung, biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ việc tuyên truyền; chú trọng việc xây dựng tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị; quản lý khai thác nguồn tài liệu một cách khoa học, hiệu quả. Thực hiên xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo quy định của pháp luật luật. Vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật; nên cao vai trò của các đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu qủa thiết thực.
Để triển khai có hiệu quả các giải pháp nêu trên, ngoài các cơ quan chuyên trách, việc tuyên truyền cần phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từng bước hình thành ý thức tìm hiểu pháp luật như một hoạt động thường xuyên, nghiêm túc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo ra sức lan tỏa lớn trong nhân dân, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt sẽ góp phần thay đổi về nhận thức, ý thức trong mỗi cá nhân, hình thành ý thức tốt, tư duy đúng hướng, để từ đó có những hành động thiết thực đóng góp cho sự phát triển chung.

Trúc Lam