Thứ tư,  24/07/2024

Hiệp định Vận tải hàng không và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Ca-ta chính thức có hiệu lực

Sáng 21-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Ca-ta, Đại sứ Việt Nam tại Ca-ta Phùng Thế Long và Đại sứ Dai-ét Bin Ra-sít An Man-xu An-Nu-ai-mi, Vụ trưởng Vụ Á-Phi thuộc Bộ Ngoại giao Ca-ta, đã ký Biên bản trao đổi Thư Phê chuẩn hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận tải hàng không, ký tại Đô-ha ngày 8-3-2009.Đại sứ D.B.R.An Man-xu An-Nu-ai-mi cũng trao cho Đại sứ Phùng Thế Long công hàm Bộ Ngoại giao Ca-ta thông báo việc có hiệu lực của hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập, ký tại Đô-ha ngày 8-3-2009.Như vậy, hai hiệp định trên đã chính thức có hiệu lực, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương giữa Việt Nam và...

Sáng 21-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Ca-ta, Đại sứ Việt Nam tại Ca-ta Phùng Thế Long và Đại sứ Dai-ét Bin Ra-sít An Man-xu An-Nu-ai-mi, Vụ trưởng Vụ Á-Phi thuộc Bộ Ngoại giao Ca-ta, đã ký Biên bản trao đổi Thư Phê chuẩn hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận tải hàng không, ký tại Đô-ha ngày 8-3-2009.

Đại sứ D.B.R.An Man-xu An-Nu-ai-mi cũng trao cho Đại sứ Phùng Thế Long công hàm Bộ Ngoại giao Ca-ta thông báo việc có hiệu lực của hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập, ký tại Đô-ha ngày 8-3-2009.

Như vậy, hai hiệp định trên đã chính thức có hiệu lực, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ca-ta.

Theo Nhandan