Thứ hai,  22/07/2024

Bảng giá thông tin, quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Lạng Sơn

       Kèm theo Quyết định số 88 -QĐ/BLS ngày 24 tháng 02 năm 2017                                 Quyết định số 11 -QĐ/BLS ngày 24 tháng 03 năm 2015

Mời bạn tải Bảng giá quảng cáo tại đây