Thứ sáu,  12/07/2024

8 huyện được phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167

8 huyện được phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đợt 1 năm 2009 cho 8 huyện với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Theo đó, 8 huyện bao gồm; Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho trên 800 hộ thuộc các đối tượng người có công với cách mạng và hộ khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính...
nk href=”9128C27D_files/filelist.xml” rel=”File-List”>

8 huyện được phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đợt 1 năm 2009 cho 8 huyện với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Theo đó, 8 huyện bao gồm; Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho trên 800 hộ thuộc các đối tượng người có công với cách mạng và hộ khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công Quân