Thứ năm,  25/07/2024

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

LSO-Ngày 21-10-2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1298-QĐ/TU Về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, Ban chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Nông Thị Lâm, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm Trưởng ban và 20 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Ban chỉ đạo của tỉnh có nhiệm vụ phát động Cuộc vận động trong toàn tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động theo đúng mục đích, nhiệm vụ và các giải pháp được xác định trong Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện Cuộc vận động, tổ chức kiểm tra, sơ kết kết quả hằng năm và tổng kết Cuộc vận động theo định kỳ từ...

Ban chỉ đạo của tỉnh có nhiệm vụ phát động Cuộc vận động trong toàn tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động theo đúng mục đích, nhiệm vụ và các giải pháp được xác định trong Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện Cuộc vận động, tổ chức kiểm tra, sơ kết kết quả hằng năm và tổng kết Cuộc vận động theo định kỳ từ 3 đến 5 năm.

PV