Chủ nhật,  21/07/2024

Ngành Giáo dục huyện Hữu Lũng tăng cường chỉ đạo công tác BHYT học sinh

Hữu Lũng là huyện có dân số cao nhất của tỉnh, với gần 120.000 người, chiếm hơn 15% dân số cả tỉnh. Tuy nhiên tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh trên địa bàn qua các năm học đạt rất thấp. Như năm học 2007-2008 có 35/43 trường có học sinh tham gia BHYT với 3.602 em, bằng 22% tổng số học sinh thuộc diện tham gia BHYT; năm học 2008-2009 có 47/52 trường tham gia BHYT với 2.797 em, bằng 16,78%. Theo số liệu khảo sát, tổng số học sinh các cấp học phổ thông thuộc đối tượng tham gia BHYT năm học 2009-2010 là trên 16.000 em với 58 trường (trong đó có 53 trường trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo) nhưng chỉ có 18 trường có học sinh tham gia BHYT, với 1.936 em, xấp xỉ bằng 12%.Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã bàn biện pháp khắc phục. Thực tế trong những năm qua, chỉ có một số trường thuộc địa bàn thị trấn làm tốt công tác BHYT học sinh, còn lại phần lớn lãnh đạo các trường chưa thực sự quan tâm...

Hữu Lũng là huyện có dân số cao nhất của tỉnh, với gần 120.000 người, chiếm hơn 15% dân số cả tỉnh. Tuy nhiên tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh trên địa bàn qua các năm học đạt rất thấp.

Như năm học 2007-2008 có 35/43 trường có học sinh tham gia BHYT với 3.602 em, bằng 22% tổng số học sinh thuộc diện tham gia BHYT; năm học 2008-2009 có 47/52 trường tham gia BHYT với 2.797 em, bằng 16,78%. Theo số liệu khảo sát, tổng số học sinh các cấp học phổ thông thuộc đối tượng tham gia BHYT năm học 2009-2010 là trên 16.000 em với 58 trường (trong đó có 53 trường trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo) nhưng chỉ có 18 trường có học sinh tham gia BHYT, với 1.936 em, xấp xỉ bằng 12%.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã bàn biện pháp khắc phục. Thực tế trong những năm qua, chỉ có một số trường thuộc địa bàn thị trấn làm tốt công tác BHYT học sinh, còn lại phần lớn lãnh đạo các trường chưa thực sự quan tâm đến công tác BHYT học sinh, từ đó dẫn đến công tác tuyên truyền còn mang tính chiếu lệ, chưa sâu sắc, chưa làm cho các bậc phụ huynh và các em học sinh hiểu hết bản chất, ý nghĩa của chính sách BHYT và lợi ích của học sinh khi tham gia BHYT. Để khắc phục tình trạng trên, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hữu Lũng đã ra văn bản chỉ đạo các trường học trực thuộc đẩy mạnh công tác triển khai tuyên truyền chính sách BHYT đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường; cử cán bộ có năng lực làm tốt công tác BHYT học sinh, mỗi trường phân công một lãnh đạo phụ trách chỉ đạo về công tác BHYT học sinh; thực hiện tốt việc thu tiền đóng BHYT, nhận và phát thẻ BHYT kịp thời cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt công tác giáo dục sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.


Đào Trọng Hiếu