Thứ sáu,  19/07/2024

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản và lưu chiểu xuất bản phẩm

Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép có liên quan theo quy định của pháp luật. Năm 2009, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, Sở đã thẩm định nội dung, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm và thực hiện cấp phép cho 39 đơn đề nghị cấp phép xuất bản với nội dung chủ yếu là thông tin nội bộ, thông tin theo chuyên ngành, tài liệu tuyên truyền… của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số lượng trên 127.000 bản in; cấp 2 giấy phép hoạt động ngành in cho 2 cơ sở in trên địa bàn…. Các ấn phẩm, đa số nhằm mục đích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, những ngày kỷ niệm lịch sử, ngày kỷ niệm truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xuất bản phẩm được xuất bản đã làm tốt chức năng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng,...

Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép có liên quan theo quy định của pháp luật. Năm 2009, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, Sở đã thẩm định nội dung, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm và thực hiện cấp phép cho 39 đơn đề nghị cấp phép xuất bản với nội dung chủ yếu là thông tin nội bộ, thông tin theo chuyên ngành, tài liệu tuyên truyền… của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số lượng trên 127.000 bản in; cấp 2 giấy phép hoạt động ngành in cho 2 cơ sở in trên địa bàn….

Các ấn phẩm, đa số nhằm mục đích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, những ngày kỷ niệm lịch sử, ngày kỷ niệm truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xuất bản phẩm được xuất bản đã làm tốt chức năng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, phong phú, đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức, góp phần định hướng tư tưởng cho mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Để đảm bảo tính nguyên vẹn (bản gốc) của xuất bản phẩm thì công tác lưu chiểu là một khâu quan trọng của quản lý nhà nước về xuất bản. Thực hiện tốt chức năng đọc lưu chiểu này sẽ góp phần kiểm soát tính trung thực của xuất bản phẩm khi lưu hành. Vì vậy, cần phải thực hiện nghiêm chế độ nộp và đọc lưu chiểu theo đúng quy định của Luật Xuất bản. Quá trình hoạt động này, tuy chưa có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra, nhưng vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục như: Xuất bản phẩm không thực hiện đúng quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản, nhiều cơ quan, đơn vị xin phép xuất bản, khi giới thiệu không giành được thế chủ động, phụ thuộc nhiều vào tác giả…. Việc nộp lưu chiểu thường chậm, thiếu, không nộp và có khi chưa nộp mà phát hành, nhưng cũng không được xử lý kịp thời, nghiêm túc. Một số các cơ quan và tổ chức đã thực hiện nghiêm túc công tác nộp lưu chiểu xuất bản phẩm. Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đúng thời gian nộp lưu chiểu xuất bản phẩm theo quy định.

Để hoạt động xuất bản trên địa bàn tuân thủ đúng qui định, ngoài trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở của Sở quản lý, thì đòi hỏi các tổ chức được cấp phép xuất bản nâng cao trách nhiệm trong việc rà soát, nộp lưu chiểu bổ sung; đồng thời chấp hành thực hiện việc nộp lưu chiểu đúng theo qui định hiện hành, cụ thể là:

– Về lưu chiểu báo chí: Báo in không ra hàng ngày phải nộp lưu chiểu 1 bản cho Sở Thông tin và Truyền thông trước khi phát hành 6 tiếng đồng hồ; khi nộp lưu chiểu phải ghi rõ: Báo chí nộp lưu chiểu, số lượng phát hành, ngày, giờ nộp lưu chiểu, chữ ký của Tổng biên tập hoặc người được uỷ quyền; tạp chí xuất bản hàng quý…

– Về các loại xuất bản phẩm được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản: Phải nộp lưu chiểu 2 bản cho Sở Thông tin và Truyền thông;

Để tăng cường sự lãnh đạo quản lý, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác xuất bản trong tình hình hiện nay, chúng ta cần phải thực hiện tốt một số vấn đề sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong hoạt động xuất bản.Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, vì vậy Nhà nước cần có cơ chế chính sách đặc thù đối với lĩnh vực này. Công tác lưu chiểu là một khâu quan trọng của quản lý nhà nước về xuất bản, nhằm thực hiện chức năng kiểm tra khi lưu hành xuất bản phẩm, vì vậy cán bộ đọc lưu chiểu phải thực hiện nghiêm chế độ nộp và đọc lưu chiểu theo đúng quy định của Luật xuất bản. Cần phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm xuất bản về quản lý xuất bản, biên tập viên, có như vậy mới ngăn chặn được những sai lầm, lệch lạc trong hoạt động xuất bản. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với hoạt động xuất bản, tham mưu xây dựng biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xuất bản, phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan xử lý nghiêm và kịp thời các sai phạm, nhằm khắc phục, hạn chế những sai sót trong hoạt động xuất bản hiện nay.

Đồng Thanh Thịnh