Chủ nhật,  21/07/2024

Làng và xây dựng làng văn hóa

Làng là một trong bốn đơn nguyên lưu giữ kho tàng văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Bốn đơn nguyên đó gồm: Con người Việt Nam, gia đình Việt Nam, làng Việt Nam, đất nước Việt Nam. Trong bốn đơn nguyên này, làng là một đơn nguyên văn hóa mang đủ các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự,… đóng vai trò cầu nối giữa con người, gia đình với đất nước, giữa nước với nhà. Vì thế xây dựng làng văn hóa có quan hệ mật thiết đến xây dựng con người Việt Nam văn hóa, gia đình Việt Nam văn hóa và xây dựng nền văn hóa chung của cả dân tộc Việt Nam-Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Làng là một đơn nguyên văn hóa có vai trò như vậy, xây dựng làng văn hóa là một chủ trương của Đảng ta. Đi vào cuộc sống, chủ trương đó được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia.Nhằm xây dựng làng có đời sống vật chất ấm no, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh,...

Làng là một trong bốn đơn nguyên lưu giữ kho tàng văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Bốn đơn nguyên đó gồm: Con người Việt Nam, gia đình Việt Nam, làng Việt Nam, đất nước Việt Nam. Trong bốn đơn nguyên này, làng là một đơn nguyên văn hóa mang đủ các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quân sự,… đóng vai trò cầu nối giữa con người, gia đình với đất nước, giữa nước với nhà. Vì thế xây dựng làng văn hóa có quan hệ mật thiết đến xây dựng con người Việt Nam văn hóa, gia đình Việt Nam văn hóa và xây dựng nền văn hóa chung của cả dân tộc Việt Nam-Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Làng là một đơn nguyên văn hóa có vai trò như vậy, xây dựng làng văn hóa là một chủ trương của Đảng ta. Đi vào cuộc sống, chủ trương đó được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia.

Nhằm xây dựng làng có đời sống vật chất ấm no, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, có môi trường cảnh quan sạch đẹp, là đơn vị cơ sở trực tiếp nhất thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ những năm 90 của thế kỷ XX, tỉnh ta đã đề ra 6 tiêu chuẩn làng văn hóa. Sau 20 năm xây dựng làng văn hóa, ngày 6-10-2009, tỉnh ta đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa và tuyên dương làng văn hóa tiêu biểu. Hội nghị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp thúc đẩy phong trào xây dựng làng văn hóa ở tỉnh ta phát triển hơn nữa. Sau hội nghị, chặng đường mới của phong trào xây dựng làng văn hóa của tỉnh ta đã mở ra.

Múa hát vui hội xuân – Ảnh: V.T

Phong trào xây dựng làng văn hóa nhằm bảo vệ, giữ gìn, phát huy tối đa những bản sắc tốt đẹp trong truyền thống văn hóa làng, phát huy những khả năng hoạt động, sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân, làm cho đời sống của làng, diện mạo của làng ngày càng khởi sắc trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Từ nguyên lý “văn hóa còn thì dân tộc còn”, “làng còn là văn hóa làng còn”, chúng ta cần bảo đảm nguyên tắc bảo tồn và phát huy những nét đẹp của văn hóa làng, xây dựng làng văn hóa ngày nay nhất thiết phải kế thừa, tôn tạo, phát huy những giá trị tốt đẹp của làng cổ truyền và xây dựng thêm những nội dung mới phù hợp cuộc sống ngày nay.

Là một tế bào của xã hội Lạng Sơn, là sản phẩm sinh ra trong quá trình định cư, tụ cư của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, làng Lạng Sơn thể hiện trình độ dân sinh, dân trí, phương thức sản xuất, các mối quan hệ xã hội và đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng dân cư Lạng Sơn. Do vậy, phát triển kinh tế – xã hội Lạng Sơn không thể không quan tâm phong trào xây dựng làng văn hóa. Trong phong trào này, cần quan tâm xây dựng:

Văn hóa của cái ăn của làng: Làng văn hóa ngày nay phải là làng ấm no, là làng có kinh tế phát triển, người dân của làng không những “ăn no” mà còn “ăn sạch”.

Văn hóa ở của làng: Làng còn có nhà ở dột nát, còn cảnh “sống vô gia cư” chưa thể là làng văn hóa. Do đó, nói văn hóa làng, làng văn hóa ngày nay mà không quan tâm đến cải thiện cái ở của làng là một thiếu sót lớn.

Văn hóa giao thông, cảnh quan làng: Ngày nay, làng nào cũng vậy, kể cả những làng của các xã vùng cao, xa xôi, hẻo lánh, đường sá giao thông trong làng nối với các đường ngoài làng, chưa bao giờ có nhu cầu bức thiết như thời đổi mới, hội nhập ngày nay. Các làng ngày nay đang thi đua nhau sao cho đường thông, ngõ thoáng, cảnh quan sạch đẹp. Cùng đó, cần quan tâm xây dựng văn hóa giao thông, cảnh quan làng sao cho mọi người trong làng tôn trọng luật lệ giao thông. Làm tốt việc này từ làng sẽ làm tốt việc này cả nước đối với yêu cầu cấp thiết hiện nay: Xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho mọi người.

Văn hóa học hành của làng: Học hành vừa là sự phát triển cao của văn hóa, vừa là biểu hiện rõ văn hóa của sự phát triển. Do vậy, không phải không có lý khi lấy mức phát triển của học hành làm tiêu chí để xem xét làng văn hóa. Xây dựng làng văn hóa không thể không quan tâm công tác xóa mù cho mọi người trong làng và công tác phổ cập tiểu học và trung học cơ sở cho mọi đối tượng trong làng đang ở tuổi lao động.

Làng văn hóa, một sức sống mới đang lan tỏa trên quê hương Lạng Sơn. Chào mừng năm mới 2010, phấn chấn trước sinh lực của năm mới lan tỏa, tin rằng, phong trào xây dựng làng văn hóa của tỉnh ta ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả rõ rệt, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nền văn hóa Lạng Sơn, một nền văn hóa trường tồn và phát triển bền vững.


ta content=”text/html; charset=utf-8″ http-equiv=”Content-Type”>
ta content=”Word.Document” name=”ProgId”>
ta content=”Microsoft Word 10″ name=”Generator”>
ta content=”Microsoft Word 10″ name=”Originator”>

Trung Thành