Thứ sáu,  19/07/2024

Văn Quan với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Văn Quan là huyện miền núi, vùng cao, có một mạng lưới giao thông khá thuận tiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu buôn bán giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Huyện có 23 xã và 1 thị trấn, 188 thôn bản, khu dân cư, dân số 58.213 người. Trong những năm đổi mới, Văn Quan đã có bước phát triển khá, mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên, dưới 10%/ năm. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, đại bộ phận nhân dân có cuộc sống ổn định và đang từng bước phát triển đi lên. Bên cạnh những mặt đạt được, thời gian qua Văn Quan cũng còn tồn tại và nẩy sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội như: tranh chấp đất đai, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, khó khăn trong giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội...Xác định giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện cho kinh tế,...

Văn Quan là huyện miền núi, vùng cao, có một mạng lưới giao thông khá thuận tiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu buôn bán giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Huyện có 23 xã và 1 thị trấn, 188 thôn bản, khu dân cư, dân số 58.213 người.

Trong những năm đổi mới, Văn Quan đã có bước phát triển khá, mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên, dưới 10%/ năm. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, đại bộ phận nhân dân có cuộc sống ổn định và đang từng bước phát triển đi lên. Bên cạnh những mặt đạt được, thời gian qua Văn Quan cũng còn tồn tại và nẩy sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội như: tranh chấp đất đai, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, khó khăn trong giải phóng mặt bằng và đảm bảo an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội…

Xác định giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phát triển, Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ xây dựng quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế. Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận, phối hợp chặt chẽ với công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về các văn bản và pháp luật về đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Bình đẳng giới, các nghị quyết 05- 06 về phòng chống ma túy, mại dâm… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ huyện Văn Quan đã được khơi dậy và hoạt động có hiệu quả hơn. Lực lượng công an xã, thị trấn, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các thôn, bản, khu dân cư đã phát huy tốt công tác hòa giải và giải quyết kịp thời các vụ việc nẩy sinh trong cộng đồng dân cư. Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, bằng các hình thức lồng ghép tuyên truyền, toàn huyện đã tổ chức được 175 cuộc, có 22 nghìn lượt người nghe, đã có trên 11 nghìn lượt người ký cam kết không phạm tội. Hiện nay trên địa bàn huyện có 178/ 188 KDC không có đối tượng nhiễm HIV/ AIDS; 188/188 KDC không có tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Qua tổ chức học tập các nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã có 7.465 hộ gia đình đăng ký, gia đình văn hóa; 28 KDC đăng ký KDC văn hóa, 88 KDC tiên tiến.

Để phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đạt kết quả cao hơn trong phương hướng tới, huyện tiếp tục chỉ đạo MTTQ, các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh đến toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang; đề cao cảnh giác, phòng chống và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.


Thanh Đàn