Chủ nhật,  21/07/2024

Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2009

Ngày 11/01/2010, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2009. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2009Trong năm 2009, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai và đẩy mạnh thực hiện 12 chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiết thực; cán bộ, hội viên nông dân tuyệt đối tin tưởng vào những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên. Công tác xây dựng tổ chức hội được tăng cường củng cố, số cơ sở đạt khá và vững mạnh tăng. Ba phong trào lớn của Hội Nông dân được triển khai rộng khắp, chất lượng được nâng cao, số hộ SXKD giỏi là 4.118. hộ đạt 103% so với kế hoạch; thực hiện...

Ngày 11/01/2010, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2009. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2009

Trong năm 2009, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai và đẩy mạnh thực hiện 12 chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiết thực; cán bộ, hội viên nông dân tuyệt đối tin tưởng vào những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên. Công tác xây dựng tổ chức hội được tăng cường củng cố, số cơ sở đạt khá và vững mạnh tăng. Ba phong trào lớn của Hội Nông dân được triển khai rộng khắp, chất lượng được nâng cao, số hộ SXKD giỏi là 4.118. hộ đạt 103% so với kế hoạch; thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội được 81.288 triệu đồng cho 6.458 hộ vay. Các phong trào và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân ngày càng được quan tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo cho nông dân. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, kinh tế nông thôn phát triển, bộ mặt nông thôn tiếp tục đổi mới….. Năm 2010, Hội đã đề ra 12 mục tiêu và 7 giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách về nông nghiệp nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, kết nạp hội viên mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội có hiệu quả; Đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của hội, hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2009.


Xuân Hương